Të dhënat nga SIGJK » Të dhënat për pikat nga rrjetet referente gjeodezike

Të dhënat për pikat nga rrjetet referente gjeodezike

Të dhënat për pikat e rrjeteve referente gjeodezike në trajtë të letrës dhe në trajtë elektronike:

  • koordinatat (X, Y);
  • lartësia mbidetare (h);
  • koordinatat dhe lartësia mbidetare;
  • përshkrimi i pozitës së bashku me koordinatat dhe lartësia mbidetare;
  • përshkrimi i pozitës së bashku me lartësinë mbidetare;
  • përshpejtimi i forcës së gravitetit të tokës për pikën e rrjetit themelor të gravimetrisë;
  • përshpejtimi i forcës së gravitetit të tokës për pikën e detajuar të gravimetrisë;
  • përshkrimi i pozitës së bashku me të dhënat për përshpejtimin e forcës së gravitetit të tokës, për pikën e rrjetit themelor të gravimetrisë;
  • përshkrimi i pozitës së bashku me të dhënat për përshpejtimin e forcës së gravitetit të tokës, për pikën e detajuar të gravimetrisë.

Informacione të dobishme

Çmimorja
Kërkesa për dhënien e të dhënave
Blini pikën gjeodetike