Të dhënat nga SIGJK » Të dhënat për kufijtë administrativ nga Regjistri për njësitet hapësinore

Të dhënat për kufijtë administrativ nga Regjistri për njësitet hapësinore

 • kufiri shtetërorë – në formatin vektorial në CD;
 • kufiri shtetërorë – i gjeneralizuar në format vektorial në CD
 • kufiri shtetërorë në formatin e rasterit në CD;
 • tërësia e kufijve në të gjitha njësitet e vetëqeverisje lokale në format vektorial në CD;
 • tërësia e kufijve në të gjitha njësitet e vetëqeverisjes lokale në format vektorial në CD – e gjeneralizuar;
 • tërësia e kufijve në të gjitha njësitet e vetëqeverisjes lokale në formatin e rasterit në CD;
 • kufiri për një njësi të vetëqeverisjes lokale në format vektorial në CD;
 • kufiri për një njësi të vetëqeverisjes lokale në format vektorial në CD, e gjeneralizuar;
 • kufiri për një njësi të vetëqeverisjes lokale në formatin e rasterit në CD;
 • tërësia e kufijve në të gjitha komunat kadastrale në formatin vektorial në CD;
 • tërësia e kufijve në të gjitha komunat kadastrale në formatin vektorial në CD – e gjeneralizuar;
 • tërësia e kufijve në të gjitha komunat kadastrale në formatin e rasterit në CD;
 • kufiri i një komune kadastrale në formatin vektorial në CD;
 • kufiri i një komune kadastrale në formatin vektorial në CD – e gjeneralizuar në CD;
 • kufiri i një komune kadastrale në formatin e rasterit në CD;
 • tërësia e kufijve në të gjitha vendbanimet në formatin vektorial në CD;
 • tërësia e kufijve në të gjitha vendbanimet në formatin vektorial në CD – e gjeneralizuar;
 • tërësia e kufijve në të gjitha vendbanimet në formatin e rasterit në CD;
 • kufiri për një vendbanim në formatin vektorial në CD;
 • kufiri për një njësi të vetëqeverisjes lokale në formatin vektorial në CD – e gjeneralizuar;
 • kufiri për një vendbanim në formatin e rasterit në CD;
 • certifikata nga lista e njësive hapësinore.

Informacione të dobishme

Çmimorja
Kërkesa për dhënien e informacioneve
Blini kufijtë administrativ