Të dhënat nga SIGJK » Të dhënat nga planet kadastrale

Të dhënat nga planet kadastrale

Të dhënat nga planet kadastrale në trajtë të letrës:

  • fotokopje e origjinalit punues;
  • fotokopje e një pjese të origjinalit punues ose të origjinalit të arkivit;
  • fotokopje e prezantimit vertikal të planit kadastral.

Të dhënat nga planet kadastrale në trajtë elektronike:

  • një pjesë e origjinalit punues ose e origjinalit të arkivit, të gjeo-referencuar në trajtë të rasterit në CD;
  • origjinali punues, i gjeo-referencuar në trajtë të rasterit në CD;
  • origjinali i arkivit, i gjeo-referencuar në trajtë të rasterit në CD;
  • një pjesë e planit kadastral të vektorizuar në CD – vetëm grafika;
  • një pjesë e planit kadastral të vektorizuar në CD – grafika dhe pjesa atributive;
  • prezantimi vertikal i planit kadastral, i gjeo – referencuar në CD.

Informacione të dobishme,

Çmimorja
Kërkesa për dhënie të informacioneve
Blini një pjesë të planit kadastral të vektorizuar