Të dhënat nga SIGJK » Të dhënat nga kadastra e patundshmërive

Të dhënat nga kadastra e patundshmërive

Shfrytëzimi dhe kontrollimi i të dhënave nga kadastra e patundshmërive në trajtë të letrës:

 • vërtetimi për pasqyrën historike të regjistrimeve të realizuara, për parcelën kadastrale (nga matja e parë në kadastrën e tokave deri në ditën e dhënies së vërtetimit);
 • vërtetimi për pasqyrën historike për regjistrimet e realizuara, për ndërtesat, pjesët e posaçme dhe pjesët e përbashkëta të ndërtesave dhe të objekteve tjera (nga matja e parë e patundshmërive);
 • vërtetimi se personi është / nuk është i regjistruar si bartës i së drejtës në kadastrën e patundshmërive, për territorin e Republikës së Maqedonisë;
 • lista i indikacioneve për parcelat kadastrale;
 • lista e parcelave kadastrale nëpër të cilat kalon objekti i infrastrukturës;
 • lista e indikacioneve për objektet e infrastrukturës që kalojnë nëpër PK;
 • kontrollimi i të dhënave në koleksionin e dokumenteve nga Sistemi informativ i gjeodezisë kadastrale në trajtë të shkruar;
 • kontrollimi i të dhënave nga Sistemi informativ i gjeodezisë – kadastrale në trajtë të shkruar – një plan kadastral, përkatësisht një hartë tematike / topografike;
 • kopje e të dhënave të përfshira në koleksionin e të dhënave, e verifikuar nga Agjencia për kadastrën e patundshmërive, me shenjën se janë njëjta me ekzemplarin e përfshirë në koleksionin e dokumenteve;
 • kontrollimi i përmbajtjes së koleksionit të dokumenteve në librat intabulative;
 • kontrollimi i përmbajtjes së koleksionit të dokumenteve librit të pengjeve (garancive) dhe shënimeve;
 • vërtetimi për identifikim të zyrave;
 • deklarata për identifikim të zyrave;
 • fetë pronësia;
 • fletë pronësia për objektet e infrastrukturës;
 • lista për para shënimin e ndërtimit;
 • lista e para shënimit të objekteve të infrastrukturës;
 • lista regjistruese me të drejta të pa regjistruese;
 • lista e evidentimit;
 • lista e evidentimit për objektet e infrastrukturës;
 • të dhënat tjera që pasojnë nga kadastra e patundshmërive.

Shfrytëzimi dhe kontrollimi i të dhënave nga kadastra e patundshmërive në trajtë elektronike:

 • fleta e pronësisë;
 • fleta e pronësisë për objektet e infrastrukturës;
 • fleta e para shënimit të ndërtimit;
 • feta e para shënimit të objektit të infrastrukturës;
 • lista regjistruese me të drejtat e pa regjistruara;
 • lista e evidentimit;
 • lista e evidentimit për objektet e infrastrukturës;
 • lista e indikacioneve për parcelat kadastrale;
 • lista e parcelave kadastrale nëpër të cilat kalon objekti i infrastrukturës;
 • lista e indikacioneve për objektet e infrastrukturës që kalojnë nëpër parcelat e kadastrës;
 • lista e indikacioneve për ndërtesat, pjesët e posaçme të ndërtesave dhe të objekteve tjera, dhe për të drejtat e patundshmërisë;
 • vërtetim për pasqyrën historike të regjistrimeve të realizuara – për parcelën kadastrale;
 • vërtetim për pasqyrën historike të regjistrimeve të realizuara – për ndërtesat, pjesët e posaçme të ndërtesave dhe të objekteve tjera;
 • njoftime përmes rrugës elektronike për fletëparaqitjet e parashtruara dhe për ndryshimet e realizuara në një fletë pronësi;
 • kontrollimi i të dhënave për bartësit e të drejtave, për parcelën kadastrale, për ndërtesa dhe për pjesët e posaçme të ndërtesave dhe për ngarkesat, shënimet dhe kufizimet;
 • kontrollimi i të dhënave nga regjistri i çmimeve dhe i qirave.

Të dhënat nga Sistemi informues gjeodezik kadastral (SIGJK) me distribuimin e tyre përmes organeve tjera shtetërore, shërbimeve publike dhe personave tjerë juridik, në trajtë elektronike:

 • fletë pronësia;
 • fleta e pronësisë për objektet e infrastrukturës;
 • fleta e para shënimit të ndërtimit;
 • feta e para shënimit të objektit të infrastrukturës;
 • lista regjistruese me të drejtat e pa regjistruara;
 • lista e evidentimit;
 • lista e evidentimit për objektet e infrastrukturës;
 • lista e objekteve të përkohshme;
 • lista e indikacioneve për parcelat kadastrale;
 • lista e parcelave kadastrale nëpër të cilat kalon objekti i infrastrukturës;
 • lista e indikacioneve për objektet e infrastrukturës që kalojnë nëpër parcelat e kadastrës;

lista e indikacioneve për ndërtesat, pjesët e posaçme të ndërtesave dhe të objekteve tjera.

 

Informacione të dobishme

Çmimorja
Kërkesa për dhënien e fletës së pronësisë
Kërkesa për dhënien e t dhënave
Blini të dhënat nga KP