Të dhënat nga SIGJK » Të dhënat e mbledhura me matjen e patundshmërive

Të dhënat e mbledhura me matjen e patundshmërive

Të dhënat e mbledhura me matjen e patundshmërive në trajtë të letrës:

 • fotokopje nga skica e matjes së sipërfaqes së brendshme të ndërtesës, pjesës së posaçme dhe pjesës së përbashkët të ndërtesës ose të objektit tjetër;
 • fotokopje nga skica e matjes së parcelës kadastrale;
 • fotokopje nga foto – skica;
 • fotokopje nga procesverbali për incizimin e detajuar (incizimi ortogonal ose incizimi tahimetrik);
 • koordinatat (X, Y) pika e detajuar në trajtë të letrës;
 • fotokopje nga skica për matjen plotësuese për një parcelë kadastrale.

Të dhënat e mbledhura me matjen e patundshmërive në trajtë elektronike:

 • skica e skanuar e matjes së sipërfaqes së brendshme të ndërtesës, pjesës së posaçme dhe pjesës së përbashkët të ndërtesës ose objektit tjetër në CD;
 • skica e skanuar e matjes së parcelës kadastrale në CD;
 • foto skica e skanuar në CD;
 • procesverbali i skanuar për incizimin e detajuar (incizimi ortogonal ose incizimi tahimetrik);
 • koordinatat (X, Y) në trajtë elektronike;
 • skica e skanuar për matjen plotësuese për një parcelë kadastrale.
Çmimorja
Kërkesa për dhënien e të dhënave