Të dhënat nga SIGJK » Shërbime

Shërbime

Të dhënat nga Sistemi global i navigacionit, i implementuar në territorin e Republikës së Maqedonisë (MAKPOS), shfrytëzimi i certifikatës nga baza MAKPOS e të dhënave nga matjet RTK (metoda kinematike në kohë reale) dhe për shfrytëzimin e shërbimeve MAKPOS për zhvendosjen automatike të koordinatave të pikave të gjeodezisë, në bazë të dhënave RINEKS, si dhe qasja deri te të dhënat përmes shërbimit WMS:

 • MAKPOS RTK;
 • MAKPOS DGNSS;
 • MAKPOS PP (RINEX);
 • certifikata nga baza MAKPOS e të dhënave nga matjet e realizuara RTK (log fajle);
 •  zhvendosja e koordinatave të pikave të gjeodezisë në bazë të të dhënave të dorëzuara RINEX nga matjet statistikore;
 • zhvendosja e koordinatave të pikave të gjeodezisë në bazë të të dhënave të dorëzuara RINEX nga matjet kinematike;
 • shfrytëzimi i softuerit për transformim të koordinatave MAKTRAN;
 • zhvendosja e parametrave lokale transformuese;
 • realizimi i transformimit të koordinatave;
 • shfrytëzimi i softuerit MAKEDIT;
 • qasja deri te të dhënat përmes shërbimit WMS – së bashku me nivelin (shtresën) tematike.

Qasja deri te dhënat përmes shërbimit WMS, mund të fitohet përmes Sistemit distributiv të Agjencisë për kadastrën e patundshmërive – OSSP,  i cili është në qasje në linkun vijues: https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/.

Çmimorja