Prodhime të hartografisë » Modeli digjital i terrenit nga lartësia (DEM)

Modeli digjital i terrenit nga lartësia (DEM)

   
 

Përshkrimi teknik: modeli digjital i terrenit nga lartësia (dem)

  • modeli i terrenit nga lartësia në trajtë digjitale me rezolutë 20m х20m (ASCII-DEM)
  • i përpiluar në sistemin maqedonas për lartësitë (NVT1, data e lartësisë reperi në Trieste)
  • i përpiluar për tërë territorin e Republikës së Maqedonisë
  • Shitja sipas ndarjes së fletëve në hartën themelore shtetërore topografike të Republikës së Maqedonisë (Р1:25000)  – gjithsej 205 fleta
  • Në qasje formati ESRI Grid, .shp dhe .dxf

Informacione të dobishme

Ndarja e fletëve(.pdf)
Çmimorja
Kërkesa – Fletë pagesa