Harta topografike » Harta topografike P 1:25000

Harta topografike P 1:25000

Përshkrimi teknik: harta digjitale topografike me përpjesëtim 1:25000

  • të përpiluara në AKP nga viti 2004 deri në vitin 2011
  • si bazë e përpilimit shërbejnë të dhënat nga incizimi aerofotogrametrik i vitit 2004
  • harta e re topografike e përpiluar me metoda digjitale
  • harta e përpiluar në sistemin shtetërorë koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit)
  • shitja sipas ndarjes së fletëve të hartës themelore shtetërore topografike të Republikës së Maqedonisë – gjithsej 205 fleta
  • janë punuar të gjithë 205 fletët
  • në qasje janë trajta e botuar, trajta e rasterit (.jpg/.jgw dhe .tif/.tfw) dhe trajta vektoriale (.shp, .dxf dhe coverage)
  • në qasje janë në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze

Informacione të dobishme

Specifikimet për të dhënat hapësinore në bazën topografike për përpjesëtimin 1:25000
Ndarja e fletëve 
Çmimorja
Blini hartën topografike
Kërkesa – Fletë pagesa