Harta topografike » Harta topografike Р 1:50000

Harta topografike Р 1:50000


Përshkrimi teknik: harta topografike 1:50000

  • të përpiluara në AKP nga viti 2012 deri në vitin 2015
  • si bazë e përpilimit shërbejnë të dhënat rasterike të hartës topografike P 1:25000
  • harta e re topografike e përpiluar me metoda digjitale
  • harta e përpiluar në sistemin shtetërorë koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit)
  • shitja sipas ndarjes së fletëve për territorin e Republikës së Maqedonisë – gjithsej 62 fleta
  • janë punuar të gjithë 62 fletët
  • në qasje janë trajta e botuar, trajta e rasterit (.jpg/.jgw dhe .tif/.tfw)
  • në qasje janë në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze

Informacione të dobishme

Specifikimet për të dhënat hapësinore në bazën topografike për përpjesëtimin 1:50000
Ndarja e fletëve
Çmimorja
Blini hartën topografike
Kërkesa – Fletë pagesa