Harta topografike » Harta topografike Р 1:200000

Harta topografike Р 1:200000

Përshkrimi teknik: harta digjitale topografike me përpjesëtim 1:200000

  • të përpiluara në AKP nga viti 2015 deri në vitin 2017
  • si bazë e përpilimit shërbejnë të dhënat vektoriale nga baza e të dhënave në  P 1: 25000
  • harta e re topografike e përpiluar me metoda digjitale
  • harta e përpiluar në sistemin shtetërorë koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit)
  • shitja sipas ndarjes së fletëve për territorin e Republikës së Maqedonisë – gjithsej 6 fleta
  • janë punuar të gjithë 6 fletët
  • në qasje janë trajta e botuar, trajta e rasterit (.jpg/.jgw dhe .tif/.tfw) dhe trajta vektoriale (.shp, .dxf)
  • në qasje janë në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën anglez

 

Informacione të dobishme

Specifikimet për të dhënat hapësinore në bazën topografike për përpjesëtimin 1:200000
Ndarja e fletëve
Çmimorja
Blini hartën topografike
Kërkesa – Fletë pagesa