Prodhime të hartografisë » Harta ortofoto

Harta ortofoto

Përshkrimi teknik: harta digjitale ortofoto e RM-së

  • si bazë e përpilimit janë të dhënat nga incizimi aerofotogrametrik i vitit 2004
  • harta e re digjitale ortofoto (bardh-zi) e përpiluar me metoda digjitale
  • harta e përpiluar në sistemin shtetërorë koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit)
  • Përpjesëtimi i incizimit 1:40000, madhësia e pikseleve 0,60m х 0,60m
  • Shitja sipas ndarjes së fletëve në hartën themelore shtetërore topografike të Republikës së Maqedonisë (Р1:25000)  – gjithsej 205 fleta
  • janë punuar të gjithë 205 fletët
  • në qasje janë trajta e botuar dhe trajta e rasterit (.jpg/.jgw dhe .tif/.tfw)

Informacione të dobishme

Ndarja e fletëve (.pdf)
Çmimorja
Blini hartën ortofoto
Kërkesa – Fletë pagesa