Prodhime të hartografisë » Baza SIGJ  për mjedisin jetësorë për mbrojtje dhe menaxhim me zonën e derdhjes së ujërave në liqenin e Ohrit

Baza SIGJ  për mjedisin jetësorë për mbrojtje dhe menaxhim me zonën e derdhjes së ujërave në liqenin e Ohrit

Përshkrimi teknik: të dhëna për mbrojtje dhe menaxhim me zonën e derdhjes së ujërave në Liqenin e Ohrit

  • baza e të dhënave e përpiluar me metoda digjitale
  • si bazë e përpilimit janë të dhënat nga incizimi aerofotogrametrik i vitit 2004 i plotësuar me të dhënat nga terreni si dhe të dhënat nga Burimet tjera (hartat gjeologjike, klimaterike, pedologjike dhe etj.)
  • të përpiluar në sistemin shtetërorë koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit)
  • Shitja sipas ndarjes së fletëve në hartën themelore shtetërore topografike të Republikës së Maqedonisë (Р1:25000)
  •  Mbulimi i zonës së derdhjes së ujërave me 30 fleta të hartës topografike me përpjesëtim 1:25000
  • përmbajtja: 4 tërësi të informacioneve (harta themelore topografike, data tërësia e drenazhit, hidrografia dhe ekologjia)
  • në qasje janë trajta e botuar, trajta e rasterit (.jpg/.jgw dhe .tif/.tfw) si dhe trajta vektoriale (Personal Geodatabase feature classes)

Informacione të dobishme

Ndarja e fletëve (.pdf)
Çmimorja
Kërkesa – Fletë pagesa