Prodhime të hartografisë » Produkte të përgjithësuara hartografike në përpjesëtim 1:200000

Produkte të përgjithësuara hartografike në përpjesëtim 1:200000

Përshkrimi teknik: Prodhime hartografike të nevojshme për përpilimin e hartave tematike

 • Metoda e përpilimit – gjeneralisimi hartografik dhe simplifikimi
 • Bazë e përpilimit janë të dhënat vektoriale nga baza e të dhënave Р1:25000
 • Janë përpiluar 5 tërësi të të dhënave në Р1:200000:
  • për infrastrukturën hidrografike,
  • për infrastrukturën rrugore,
  • për infrastrukturën hekurudhore,
  • karakteristikat topografike dhe
  • zonat administrative
 • në qasje në trajtën vektoriale (.shp dhe .dxf)