Shërbime » Regjistrimi/evidentimi/ndryshimi i objekteve të infrastrukturore në kadastrën e objekteve të infrastrukturës

Regjistrimi/evidentimi/ndryshimi i objekteve të infrastrukturore në kadastrën e objekteve të infrastrukturës

Regjistrimi/evidentimi/ndryshimi i objekteve të infrastrukturore në kadastrën e objekteve të infrastrukturës

 • Regjistrimi / evidentimi i objektit të infrastrukturës (në mënyrë vijore)
 • Regjistrimi / evidentimi i objektit të infrastrukturës (sipërfaqja e hapur)
 • Regjistrimi / evidentimi i objektit të infrastrukturës (vëllimi)
 • Regjistrimi / evidentimi i objekteve të infrastrukturës të vendosur në pllaka bazamenti
 • Para shënimi i objektit të infrastrukturës

Regjistrimi/evidentimi/ndryshimi i objekteve të infrastrukturore në kadastrën e objekteve të infrastrukturës përfshin:

 • Regjistrimi i ndryshimit të të dhënave për objektet e infrastrukturës në operatin e kadastrës dhe në planin e objekteve të infrastrukturës
 • Shënimi i të drejtave obligative (lizingu, kontrata për koncesion, kontrata për qiramarrje, e drejta e kontraktuar e blerjes parësore, kontrata për përkujdesje gjatë tërë jetës, kontrata për dhurimin në raste të vdekjes) dhe shënimi i fakteve, regjistrimi i të cilëve është i rregulluar me Ligjin për kadastrën e patundshmërive dhe me ndonjë ligj tjetër dhe shlyerja e shënimeve të regjistruara
 • Regjistrimi i së drejtës së hipotekës së objekteve të infrastrukturës
 • Ndryshime/plotësime/Shlyerje e së drejtës së hipotekës së objekteve të infrastrukturës
 • Regjistrimi/shlyerja e masave të mëparshme të përkohshme (ndalesa dhe kufizime) të objekteve të infrastrukturës
 • Regjistrimi/shlyerja e së drejtës së veprimit zyrtarë dhe të drejtës së barrës reale të objekteve të infrastrukturës
 • Shënimi/shlyerja në urdhër të përmbarimit të objekteve të infrastrukturës
 • Para shënimi / shlyerja si regjistrim i kushtëzuar i objekteve të infrastrukturës
 • Para shënimi / ndryshime të para shënimeve të objekteve të infrastrukturës gjatë ndërtimit
 • Regjistrimi i ndryshimit të të dhënave në operatin kadastral – ndryshimi i titullit, ndryshimi i të dhënave të bartësit të drejtës, të dhënave personale dhe të adresës në fletën e për para shënime të objekteve të infrastrukturës

Që të realizohet regjistrimi / ndryshimi i objektit të infrastrukturës nevojitet që të dorëzohet:

 • Fletëparaqitja në trajtë të shkruar ose përmes rrugës elektronike
 • baza juridike për regjistrim, (aktvendimi, leje nga organi kompetent, dokumentacioni ndërtimorë – teknik, dhe etj.),
 • elaborati i gjeodezisë për objekte të infrastrukturës nga shoqëria private e gjeodezisë ose nga tregtari individual
 • dëshmi për pagesën e kompensimit.

Që të realizohet Para shënimi i objektit të infrastrukturës kur është në fazë të ndërtimit, nevojitet që të dorëzohet:

 • fletëparaqitja,
 • baza juridike – leja e plotfuqishme për ndërtim dhe projekti themelorë i verifikuar nga organi kompetent dhe
 • dëshmi për pagesën e kompensimit

Që të realizohet Evidentimi i objektit të infrastrukturës  kur nuk është dorëzuar baza juridike, duhet të dorëzohet:

 • fletëparaqitja,
 • elaborati i gjeodezisë,
Çmimorja
Fletëparaqitja