Shërbime » Regjistrimi i pronave në kadastrën e patundshmërive që kanë mbetur me të drejta të pa regjistruara

Regjistrimi i pronave në kadastrën e patundshmërive që kanë mbetur me të drejta të pa regjistruara

Regjistrimi i të drejtave të paregjistruara të patundshmërive, pas themelimit të kadastrës së përcaktuar të patundshmërive realizohet për atë patundshmëri që kanë mbetur me të drejta të pa regjistruara gjatë regjistrimit sistematik (të pa ekspozuar).

Regjistrimi i pasurive të paluajtshme, patundshmërive bëhet duke ju bashkangjitur një kërkesë regjistrimi, me aktin juridik, bazën ligjore për regjistrim, në pajtim me nenin 174 të Ligjit për kadastër të patundshmërive, elaborati gjeodezik dhe dëshmi për pagesën e kompenzimit.

Nëqoftë se kërkesa ri-paraqitet për arsye se kërkesa e paraqitur më parë për të njëjtën patundshmëri është refuzuar, kërkesës nuk i bashkangjitet dëshmi për pagesën e kompenzimit.

Dëshmi për pagesën e kompensimit për patundshmëri nuk i bashkangjitet për shkak se në procedurën e regjistrimit sistematik të të drejtave të patundshmërive, bartësi i së drejtës i është përgjigjur ftesës ose ka bërë kërkesë për regjistrim, dhe të njëjtat kanë mbetur me të drejtë të paregjistruara ,edhe kur lëndë për regjistrim është toka,prona, në të cilën nuk ka asnjë objekt të ndërtuar,ndaj kërkesës nuk i bashkëngjitet elaborat gjeodezik.

Për patundshmëritë me të drejta të paregjistruara të cilat gjinden në kadastrat komunale ,ku kadastra e patundshmërive ka qenë e themeluar në bazë të matjeve nga kadastra e tokës,nëqoftë se lëndë për regjistrim është toka në të cilën nuk ka të ndërtuar objekt,ndaj kërkesës nuk i bashkëngjitet elaborat gjeodezik.

Për patundshmëritë me të drejta të paregjistruara të cilat gjinden në kadastrat komunale për të cilat para hyrjes në fuqi të ligjit për kadastër të patunshmërive ka qënë në fuqi ligji për kadastër të tokës në bazë të regjistrimit (kadastrit regjistrues),për të cilin u vërtetua se aplikuesi i kërkesës ishte i evidentuar në bllokun përkatës të regjistrimit ,ndërsa për parcelën kadastrale dhe objekteve nuk janë mbledhur të dhënat gjatë matjes ,ndaj kërkesës për regjistrim i bashkëngjitet vetëm akti juridik,bazë juridike si dhe elaborat gjeodezik.

Për patundshmëritë me të drejta të paregjistruara të cilat gjinden në kadastrat komunale për të cilat para hyrjes në fuqi të ligjit për kadastër të patunshmërive ka qënë në fuqi ligji për kadastër të tokës në bazë të regjistrimit (kadastrit regjistrues),ku do të vërtetohet se aplikuesi i kërkesës ishte evidentuar në bllokun përkatës të regjistrimit,ndërsa për parcelën kadastrore dhe objektet nuk janë mbledhur të dhënat gjatë matjes ,ndaj kërkesës për regjistrim i bashkëngjitet vetëm akti juridik,bazë juridike si dhe elaborat gjeodezik.

  • Akti juridik ,bazë ligjore në pajtim me nenin 174 ,të ligjit për kadastër të patundshmërive LKP:
  • ligji,
  • vendime gjyqësore të plotëfuqishme,
  • vendimet për masën e përkohshme, masën e mëparshme dhe aktet tjera për sigurimin e kërkesave në pajtim me ligjin,
  • vendimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë,
  • akte finale, përkatësisht akte të plotfuqishme të pushtetit shtetërorë (aktvendimi fuqiplotë për privatizim të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, aktvendim për eksproprijim dhe etj.), të organeve të njësive të vetëqeverisje lokale dhe të Qytetit të Shkupit (aktvendimi për përcaktim të statusit juridik të objekteve të ndërtuara informale, leje për ndërtim me dokumentacionin e tërësishëm teknik – të ndërtimtarisë dhe etj.), persona juridik dhe persona të tjerë të cilëve me ligj iu është besuar që të ushtrojnë autorizime publike (noterët, përmbaruesit, organet e njësive të vetëqeverisjes lokale – Komunat dhe Qyteti i Shkupit),
  • vepra juridike (kontrata për shitblerje/dhurata/ndarje fizike/shkëmbime, përkujdesje gjatë tërë jetës, aktvendime të trashëgimisë dhe etj., të verifikuar nga organi kompetent i Drejtorisë për të ardhura me dëshmi për tatimin e rregulluar të pronës së patundshmërisë), dhe
  • deklarata të verifikuara te noteri, në bazë të cilave mund të realizohet regjistrimi i të drejtave mbi patundshmëritë, ose për pranimin e vijës kufitare të krijuar rishtazi dhe pranimin e situatës faktike me të dhënat nga gjeodeti i autorizuar, në elaboratin gjeodezik , paraqitja e së cilës është e detyrueshme me këtë ose me një ligj tjetër
  • Me përjashtim nga paragrafi (1) i nenit 174 në procedurën e regjistrimit të patundshmërive të cilat kanë ngelur të paregjistruara, nëse nuk ekziston baza në paragrafin (1) të këtij neni, e drejta e pronësisë së tokës dhe e drejta e pronësisë së ndërtesave të konsideruara në përdhesë , të cilat kanë qenë të evidentuara në kadastrin e tokës, do të regjistrohen në bazë të të dhënave për kadastrin e tokës.
Çmimorja
Fletëparaqitja