Regjistrimi i ndryshimit në patundshmërinë e kadastrës » Regjistrimi i ndryshimeve në mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive me elaboratin e gjeodezisë

Regjistrimi i ndryshimeve në mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive me elaboratin e gjeodezisë

Regjistrimi i ndryshimeve gjatë mirëmbajtjes së kadastrës së patundshmërive kanë të bëjnë me:

 • Ndarjen fizike të parcelës kadastrale / privatizimi / shitblerja / dhurata / shkëmbimi i një pjese të parcelës kadastrale
 • Eksproprijimin e parcelave kadastrale
 • Bashkimin e parcelave kadastrale
 • Regjistrimin e ndryshimit të kulturës dhe i klasës kadastrale
 • Shlyerja e ndërtesave dhe i objekteve tjera
 • Regjistrimi i sipërfaqes së brendshme / sipërfaqes së hapur / vëllimit të ndërtesave të reja të ndërtuara, sendërtimeve, mbi ndërtimeve, legalizimit të ndërtesave dhe të objekteve të tjera
 • Azhurnimi i të dhënave për vijën kufitare dhe i sipërfaqes së parcelës kadastrale
 • Azhurnimi i sipërfaqes së brendshme / vëllimit të ndërtesave, pjesët e posaçme dhe të përbashkëta të ndërtesave dhe të objekteve tjera

Baza juridike: Kontrata, Aktgjykime, Aktvendime gjyqësore, aktvendime (leje) nga organet kompetente, dokumentacione ndërtimore – teknike, deklarata të verifikuara te noteri, elaborati i gjeodezisë i përpiluar nga shoqëria privat e gjeodezisë ose tregtari individual, dëshmi për kompensimet e paguara për shërbimin në pajtim me tarifën, çmimoren.

Para shënimi i ndërtimit të ardhshëm

Baza juridike: Leja fuqiplote për ndërtim dhe projekti themelor i vërtetuar nga organet kompetente, të dorëzuar nga komuna kompetente nëpërmjet postës elektronike,

Ndryshime të para shënimit gjatë ndërtimit  

Baza juridike: Aktvendimi për ndryshime gjatë ndërtimit dhe të dokumentacionit ndërtimorë – teknik, të dorëzuar nga komuna kompetente përmes postës elektronike,

Azhurnimi i të dhënave në kadastrën e patundshmërive – përmes detyrës zyrtare

Azhurnimi i të dhënave në kadastrën e patundshmërive bëhet përmes detyrës zyrtare, regjistrimi  për bartësit e të drejtave  të pronave  të parcelave,ngastrave kadastrale ku në  kadastrën e patundshmërive janë regjistruar  me të drejta të shprehura në pjesë ideale që vijnë nga teknikat dhe metodat e ndryshme të  matjes dhe inçizimit, ku  sipërfaqja e përgjithëshme e ngastrës nuk e tejkalon 5% nga sipërfaqja totale e parcelës.

Azhurnimi, përditësimi i të dhënave do të bëhet në atë mënyrë që Agjencia, në mënyrë zyrtare  pa pagesë, i heq  bartësve të së drejtës nga paragrafi (1) nga ky nen.

Azhurnimi i të dhënave në kadastrën e patundshmërive – sipas paraqitjes nga pala

Azhurnimi i të dhënave në kadastrën e patundshmërive bëhet përmes detyrës zyrtare, regjistrimi  për bartësit e të drejtave  të pronave  të parcelave,ngartrave kadastrale ku kadastrën e patundshmërive janë regjistruar  me të drejta të shprehura në pjesë ideale që vijnë nga teknikat dhe metodat e ndryshme të  matjes dhe inçizimit, ku  sipërfaqja e përgjithëshme e ngastrës nuk e tejkalon 5% nga sipërfaqja totale e parcelës,mund të bëhet edhe sipas paraqitjes së palës.

Që të realizoni regjistrimin e ndryshimit të kadastrës së patundshmërive, përkatësisht ndryshimin e vijës kufitare në planin e kadastrës, nevojitet që të drejtoheni në sportelin për pranime  në Qendrën për kadastrën e patundshmërive Shkup ose në Seksionin rajonal për kadastrën e patundshmërive pranë AKP, dhe të dorëzoni:

 • fletëparaqitjen në trajtë të shkruar,
 • bazën juridike për regjistrim,
 • deklaratë për dhënie pëlqim për pranimin e vijës kufitare dhe të sipërfaqes së re të përcaktuar të parcelës kadastrale e cila është e nënshkruar, nga ana e bartësve të të drejtave mbi parcelat kadastrale fqinje, sipas të cilave është bërë devijimi,shmangie e linjave kufitare ose ndonjë prej trashëgimtarëve ligjorë të bartësve  të të drejtave i vdekur. Nëse devijimi i vijës kufitare është lëndë ndaj parcelës që i nënshtrohet azhurnimit dhe jo ngastrave kadastrale fqinje, gjë që zvogëlon sipërfaqen  e saj, ndaj elaboratit gjeodezik nuk bashkëngjitet deklaratë për pëlqimin dhe për pranimin e vijës së kufirit të sapohapur dhe sipërfaqes së  parcelave kadastrale. Diferenca e sipërfaqes së marrë si rezultat i devijimit,shmangies  do t’i bashkëngjitet ngastrave kadastrale fqinje dhe regjistrohet me të drejtën e pronësisë së mbajtësve të së drejtës së parcelave kadastrale fqinje.
 • elaborati i gjeodezisë për azhurnim, të përpiluar nga shoqëria private e gjeodezisë,
 • dëshmi për kompensimin e paguar të shërbimit, në pajtim me Çmimoren.

Azhurnimi i të dhënave për sipërfaqen e brendshme të ndërtesave, pjesëve të posaçme dhe të përbashkëta të ndërtesave dhe të objekteve të tjera

Në rastet kur lëndë e azhurnimit janë edhe të dhënat për sipërfaqet e brendshme të ndërtesave, pjesëve të posaçme dhe të përbashkëta të ndërtesave dhe të objekteve të tjera, për të cilat nuk janë të tubuara të dhënat gjatë matjes së patundshmërive, kërkesës i bashkëngjitet elaborati i gjeodezik dhe dëshmia për pagesë për regjistrim. Gjatë azhurnimit si bazë ligjore shfrytëzohet  akti juridik  në të cilën është regjistruar e drejta e patundshmëive, ndërsa sipërfaqja e azhurnuar regjistrohet në mbajtësin aktual të së drejtës së regjistruar në flete pronësi.

Regjistrimi i patundshmërive për të cilat në kadastrën e tokës kanë ekzistuar evidenca fiktive në pjesë reale

 • fletëparaqitja e palës,
 • elaborati i gjeodezisë,
 • deklarata për dhënie pëlqim për pranimin e gjendjes faktike të dhënë nga ana e bartësve të të drejtave mbi patundshmëritë të cilat kanë qenë të evidentuara si rezultat i evidencave fiktive në kadastrën e tokave, të verifikuar te noteri.
Çmimorja
Fletëparaqitja – regjistrimi i ndryshimit
Fletëparaqitja – regjistrimi sipas detyrës zyrtare
Fletëparaqitja 23 – azhurnimi i të dhënave