Regjistri » Regjistri i njësive hapësinore

Regjistri i njësive hapësinore

Regjistri për njësitë hapësinore paraqet një pjesë e SIGJK. Regjistri i njësive hapësinore i përfshin këto njësi hapësinore vijuese: njësitet e vetëqeverisjes lokale, komunat e kadastrës, vendbanimet, qarqet e regjistrimit të Republikës së Maqedonisë. Për secilën nga këto njësi hapësinore në Regjistrin për njësitet hapësinore, regjistrohen dhe drejtohen këto të dhëna vijuese: emri, lloji dhe numri i amzës (shifra) i njësitit hapësinorë, prezantimet grafike dhe përshkrimi i kufijve, burimi i të dhënave në lidhje me njësitin hapësinorë, të dhënat për njësitin hapësinorë me të cilin ndërlidhet si dhe llojin e ndryshimit, burimin dhe datën e ndryshimit të njësitit hapësinorë.

Në pajtim me ligjin për KP, Agjencia të dhënat nga ky regjistër i dorëzon deri te Enti shtetërorë për statistikë për nevojat për realizimit të regjistrimit të popullatës dhe të tokës bujqësore