Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

Mbrojtja e të dhënave personale

Prezantimi

Agjencia e kadastrës së patundshmërive (në tekstin e mëposhtëm AKP-ja) morri përsipër mbrojtjen nga hyrja dhe përdorimi i paautorizuar i të dhënave personale të përdoruesve të saj dhe subjekteve për të cilat ruan / përpunon të dhëna, ndërmerr të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative, në përputhje me: legjislacionin dhe aktet nënligjore që referojnë për mbrojtjen e të dhënave personale, Rregulloren për masat teknike dhe organizative për sigurimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale të AKP-së, etj. dokumentet e miratuara në këtë fushë.

Përdorimi dhe përpunimi i të dhënave personale

AKP -ja ndërmerr masa të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale duke aplikuar masa teknike dhe organizative që sigurojnë:

  • AKP ndërmerr masa të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale duke aplikuar masa teknike dhe organizative që sigurojnë:
  • Konfidencialitet – mbrojtje e informacionit nga zbulimi dhe qasja e paautorizuar;
  • integriteti – sigurimi i saktësisë dhe përshtatshmërisë së informacionit dhe metodave të përpunimit;
  • disponueshmëria – sigurimi i përdoruesve të autorizuar me qasje në informacion dhe sisteme informacioni kur është e nevojshme
  • Të dhënat personale mblidhen për qëllime specifike, të qarta dhe të vendosura ligjërisht dhe përpunohen në një mënyrë në përputhje me ato qëllime;
  • AKP do të sigurojë të dhëna personale për përdorimin e kompetencave të përcaktuara me ligj;
  • Përpunimi i numrit personal të identifikimit të subjektit, për realizimin e të drejtave ose detyrimeve të subjektit të të dhënave personale të përcaktuara me ligj dhe në raste të tjera të përcaktuara në Ligjin për kadastër të patundshmërive;
  • Publikimi i numrit personal të identifikimit të qytetarit vetëm në përputhje me rregulloret ligjore;
  • Subjektet për të cilat AKP-ja ruan të dhënat personale kanë të drejtë të inspektojnë dhe korrigjojnë të dhënat personale të përpunuara nga AKP-ja.

Mbrojtja nga keqpërdorimi

AKP-ja merr të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga aksesi i paautorizuar, si dhe keqpërdorimin e tyre, duke përdorur kontrolle të rregullta, mekanizmat dhe arritjet më të fundit teknologjike në këtë fushë.

Oficer për mbrojtjen e të dhenave personale Petar Sibinovski tel.075402908, e.mail p.sibinovski@katastar.gov.mk.