Sektorët në AKPP » Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Jugperëndimor

Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Jugperëndimor

k.d. Udhëheqës: Zemri Dibrani, Jurist i diplomuar
Telefon: /
e-mail: z.dibrani@katastar.gov.mk

Në Sektorin për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Jugperëndimor, realizohen aktivitetet punuese që kanë të bëjnë me:

  • regjistrimin e të drejtave të pa regjistruara sipas kadastrës së përcaktuar të patundshmërive;
  • dhënien e fletëve të pronësisë (listat evidentuese, listat për objektet e përkohshme, listat e regjistrimit me të drejtat e pa regjistruara), listat për para shënim të ndërtimit dhe kopjet nga plani i kadastrës;
  • verifikimi / lejimi i elaborateve të gjeodezisë;
  • regjistrimi dhe shlyerja e hipotekave, të drejtave tjera reale dhe faktet që janë me ndikim për patundshmëritë;
  • regjistrimi i ndryshimeve në kadastrën e patundshmërive;
  • përpilimi i vërtetimeve, dëshmive dhe i njoftimeve;
  • pranimi i kërkesave për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik dhe dhënia e informacioneve me karakter publik;
  • përpilimi i të dhënave nga kadastra e patundshmërive dhe nga kadastra e tokave për sektorin privat të gjeodezisë;
  • organizimi dhe drejtimi i punës së arkivit.