Sektorët në AKPP » Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK)

Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK)

k.d. Udhëheqës: Donço Karatanev, Inxhinier elekt. i diplomuar
Telefon: 075/402-056
e-mail: d.karatanev@katastar.gov.mk

Në Sektorin për teknologji informatike dhe komunikuese (TIK), realizohen aktivitetet punuese që kanë të bëjnë me:

 • sigurimin e funksionimit të pa penguar të sistemit për e – kadastrën dhe të sistemeve tjera në përdorim në suaza të Agjencisë;
 • përcjelljen e ngarkimit të sistemit dhe të performansave të tij;
 • menaxhimi, organizimi, krijimi dhe zbatimi i procedurave që kanë të bëjnë me back-up të rregullt dhe periodik të bazës së të dhënave;
 • përgatitjet e raporteve, drejtpërdrejtë nga baza e të dhënave;
 • mirëmbajtja dhe monitorimi i bazës së të dhënave për e – kadastrën;
 • mirëmbajtja dhe zhvillimi i UEB sajtit dhe të portalit të Intranetit të Agjencisë;
 • përpilimi i aplikacioneve të reja të softuerit;
 • testimi i intervenimeve për sistemin ekzistues;
 • intervenimi pas kërkesës së parashtruar për intervenime lidhur me zgjidhjet e softuerit nga ana e sektorëve të tjerë në suaza të Agjencisë për kadastrën e patundshmërive;
 • mirëmbajtja dhe monitorimi i serverëve ekzistues për aplikime;
 • analiza e infrastrukturës ekzistues për nga aspekti i ngarkimit të serviseve, dhënia e propozimeve, sugjerimeve dhe zgjidhjeve për përmirësimin dhe avancimin e funksionalitetit dhe performanseve të infrastrukturës;
 • projektimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së rrjetit dhe të serverit të Agjencisë;
 • mirëmbajtja dhe monitorimi i sistemeve operative të shfrytëzuara në Agjencinë;
 • krijimi dhe zbatimi i proceseve të automatizuara për serverët ekzistues;
 • përcjellja e punës së aktiviteteve antivirale dhe antispam në suaza të rrjetit përmes monitorimit;
 • projektimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së e-majleve dhe i shërbimeve të e-majleve;
 • intervenimet pas kërkesës së parashtruar për intervenimet lidhur me funksionimin e pa penguar të infrastrukturës TIK, nga ana e sektorëve tjerë të Agjencisë;
 • ofrimi i mendimit në lidhje me përpilimin e specifikimeve për prezantimin dhe bartjen e informacioneve përmes intranetit dhe internetit si dhe për specifikimet tjera teknike nga fusha e (TIK);
 • ofrimi i ndihmës profesionale gjatë përpilimit të specifikave teknike për realizimin e furnizimeve publike lidhur me punën e sektorit;