Sektorët në AKPP » Sektori për analitikë dhe logjistikë

Sektori për analitikë dhe logjistikë

k.d. Udhëheqës: Lidija Popova, Jurist i diplomuar
Telefon:  (02) 3204-856
e-mail: l.popova@katastar.gov.mk

Në Sektorit për analitikë dhe logjistikë, realizohen aktivitetet punuese që kanë të bëjnë me:

 • përpilimi i raporteve vjetore statistikore për funksionimin e Agjencisë, në raport me përgatitjet dhe realizimin e planit vjetor për furnizimet publike;
 • drejtimi i evidencës për mallrat, shërbimet dhe aktivitetet punuese të nevojshme në nivel të Agjencisë dhe përpilimi i raporteve vjetore statistikore për planifikimin e furnizimeve për vitin e ardhshëm;
 • zhvillimi dhe avancimi i metodologjisë për planifikimin e furnizimeve publike;
 • përpilimi i specifikacioneve për furnizimet publike për të gjitha fushat, sipas nevojës edhe me ndihmën profesionale nga sektorët tjerë;
 • realizimi i procedurave për çregjistrim, tjetërsim dhe huajsim të pajisjeve dhe të mjeteve tjera;
 • implementimi i evidencës dhe përcjellja analitike e aktiviteteve të realizuara ndërtimore si dhe përpilimi i raporteve për çdo seksion në veçanti, në varësi prej qasjeve ndërtimore të realizuara që realizohen; përpilimi dhe përcjellja e realizimit të kontratave për shfrytëzim të shërbimeve dhe të dhënave nga SIGJK;
 • drejtimi i evidencës azhure të gjësendeve të palëvizshme të Agjencisë dhe të organeve tjera shtetërore;
 • përcjellja e realizimit të kontratave për furnizime publike;
 • drejtimi i evidencës për regjistrime, servisime, mirëmbajtje, rregullsi dhe i riparimeve të realizuara të automjeteve;
 • koordinimi i punës së komisioneve për furnizime publike;
 • pjesëmarrja në përpilimin e planit për furnizime publike dhe realizimi i procedurave për furnizime publike;