Sektorët në AKPP » Sektori për menaxhim me resurset njerëzore

Sektori për menaxhim me resurset njerëzore

Udhëheqës: Donka Gaxovska, Jurist i diplomuar
Telefon:(02) 3204 818 
e-mail: covecki.resursi@katastar.gov.mk

Në Sektorin për menaxhim me resurset njerëzore, realizohen aktivitete punuese që kanë të bëjnë me:

  • menaxhimi me resurset njerëzore dhe analiza të vendeve të punës;
  • administrimi dhe ofrimi i këshillave nga fusha e resurseve njerëzore për të gjithë të punësuarit në Agjencinë;
  • përpilimi i draft – akteve të përgjithshme dhe inicimi i procedurave për harmonizim të akteve të përgjithshme me dispozitat nga fusha e organizimit dhe sistematizimit të brendshëm të Agjencisë;
  • sistemin e pagave dhe nga fusha e marrëdhënieve të punës;
  • organizimi i takimeve dhe komunikimi me mjetet e informimit publik;
  • drejtimi i evidencës për praninë e të punësuarve, për shfrytëzimin e pauzave, ardhjes dhe largimit në kohë nga puna si dhe përpilimi i raporteve për nevojat e punës materiale – financiare të Agjencisë;
  • aktivitete punuese analitike lidhur me punët e arkivit, punët teknike – të dokumentacionit si dhe punët tjera teknike dhe administrative.