Sektorët në AKPP » Sektori për gjeomatikë

Sektori për gjeomatikë

Udhëheqës: Mitko Lekoski, Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë.
Telefon: (02) 3103 021
e-mail:  m.lekoski@katastar.gov.mk

Në Sektorin për gjeomatikë, realizohen aktivitete punuese që kanë të bëjnë me:

 • implementimin, mirëmbajtjen, menaxhimin dhe zhvillimin e bazave grafike të të dhënave;
 • kontrollimi i cilësisë dhe vërtetimi i cilësisë së të dhënave gjatë përgatitjes së planeve digjitale të kadastrës si dhe migrimi i tyre në sistemin e – Kat.
 • përpilimi i produkteve të standardizuara që bazohen në të dhënat gjeo-hapësinore;
 • implementimi, mirëmbajtja, menaxhimi dhe mundësimi i qasjes publike deri te Infrastruktura kombëtare e të dhënave hapësinore;
 • krijimi, mbledhja dhe publikimi i meta të dhënave;
 • implementimi i standardeve për të dhënat gjeo-hapësinore dhe shërbimet në pajtim me direktivën evropiane INSPIRE;
 • zbatimi i sistemeve bashkëkohore informatike në menaxhimin me të dhënat;
 • udhëheqja dhe mirëmbajtja e regjistrit të njësive hapësinore;
 • implementimi, menaxhimi, mirëmbajtja dhe zhvillimi i regjistrit grafik për rrugët dhe për numrat e shtëpive;
 • implementimi, menaxhimi, mirëmbajtja dhe zhvillimi i Regjistrit grafik për tokën ndërtimorë;
 • implementimi dhe mirëmbajtja e kadastrës së objekteve të infrastrukturës që shtrihen në territorin që është në kompetenca të dy ose më shumë sektorëve / seksioneve;
 • verifikimi, lejimi dhe zbatimi i elaboratit të gjeodezisë për objektet infrastrukturore;
 • implementimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e regjistrit të çmimeve;
 • përcaktimi i metodave për vlerësim masovik të patundshmërive;
 • realizimi i vlerësimit masovik të patundshmërive;
 • indeksimi i vlerës së patundshmërive sipas kategorive dhe zonimit;
 • përpilimi i analizave statistikore, hapësinore dhe i analizave ekonomike të tregut të patundshmërive;
 • dhënie e pëlqimit për harmonizimin e planeve urbanistike ose për dokumentacionin urbanistik planifikues, me bazat e kadastrës;