Sektorët në AKPP » Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje

Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje

k.d. Udhëheqës: Svetlana Ingilizovska – Janevska, Jurist i diplomuar
Telefon:  (02) 3204 836
e-mail: kontrola@katastar.gov.mk

Në Sektorin për çështje financiare, realizohen aktivitete punuese që kanë të bëjnë me:

  • përpilimi i buxhetit, kontrollimi i realizimit të buxhetit dhe i planit strategjik;
  • menaxhimi, përcjellja dhe kontrollimi i gjendjes dhe i qarkullimit të mjeteve dhe të burimeve të mjeteve;
  • përcjellja e realizimit të të ardhurave dhe të shpenzimeve, njoftimi buxhetor dhe financiarë;
  • përcjellja dhe realizimi i kontratave për furnizimet publike dhe kontrollimi i tërësisë dhe i rregullsisë së dokumentacionit të tërësishëm, kontrollimet ex – ante dhe ex – post;
  • evidentimi i obligimeve të ndërmarra, paraqitja dhe parashtrimi i kërkesave për pagesat deri te trezori;
  • llogaritja dhe pagesa e pagave, kontributeve, kompensimeve si dhe ndalimi i pagave në baza të ndryshme;
  • ngritja e parave të gatshme, pagesat hyrëse dhe dalëse si dhe puna e arkës;
  • evidentimi kontabilistik i realizimit të buxhetit si dhe përpilimi i llogarisë vjetore;
  • përpilimi i Raporteve vjetore financiare dhe i raportit për programet dhe projektet e realizuara.