Kontakt » Qendra e kadastrit të patundshmërisë Shkup

Qendra e kadastrit të patundshmërisë Shkup

k.d. Qendrа për Kadastër të Patundshmërive: Mitko Lekoski, Inxhinier i diplomuar i gjeodezisë
Adresa: Drezdenska pn, Shkup
Telefon: (02) 3097 300, (02) 3097 337, Faks: 3097 336
e-mail: /

Në Qendrën për kadastrën e patundshmërive – Shkup, realizohen aktivitetet punuese që kanë të bëjnë me:

  • regjistrimin sistematik, regjistrimin e veçantë dhe regjistrimin e të drejtave të pa regjistruara sipas kadastrës së përcaktuar të patundshmërive;
  • dhënia e fletëve të pronësisë / posedimit dhe i kopjeve nga plani i kadastrës;
  • verifikimi / lejimi i elaborateve të gjeodezisë;
  • regjistrimi dhe shlyerja e hipotekave, të drejtat tjera reale dhe fakte që janë me ndikime për patundshmëritë;
  • regjistrimi i ndryshimeve në kadastrën e patundshmërive dhe në kadastrën e tokave;
  • përpilimi i vërtetimeve, dëshmive dhe i njoftimeve;
  • përpilimi dhe dhënia e informacioneve nga librat intabulative;
  • pranimi i kërkesave për qasje të lirë deri te informacioneve me karakter publik dhe dhënia e informatave me karakter publik;
  • përpilimi i të dhënave nga kadastra e patundshmërive dhe nga kadastra e tokave për sektorin privat të gjeodezisë;
  • organizimi dhe drejtimi i punës së arkivit.