për ne » Kontakt

Kontakt

Agjencia për Kadastër të patundshmërisë
Drejtoria e përgjithshme

rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4
1000 Shkup

Telefon: (02) 3204 800
Faks  (02) 3171 668

e-maili:
info@katastar.gov.mk

Numri amzë: 4065930
Numri regjistrues: 4833001532
Numri tatimor: 4030990254533

Kontakt informacionet tjera:

Drejtoria e përgjithshme
Qendra për kadastrën e patundshmërive Shkup
Seksionet rajonale

Pyetje të shfrytezuesve mund të dërgoni në adresën elektronike:
info@katastar.gov.mk