Parashtrimi organizativ » Shef i njësisë

Shef i njësisë

SEKSIONI PËR REVIZION TË BRENDSHËM
Seksioni për revizion të brendshëm Rajna Boshnjakovska r.lakaliska@katastar.gov.mk 071-384-619
DREJTORIA E PËRGJITHSHME
Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje Seksioni për parashtresa dhe propozime Boris Matevski b.matevski@katastar.gov.mk 078/470-484
Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje Seksioni për përkujdesjen e shfrytëzuesve Boris Matevski, kryes i detyrës b.matevski@katastar.gov.mk 078/470-484
Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje Seksioni për kontrollim të kadastrës së patundshmërive Benjat Bakiji b.bakiji@katastar.gov.mk /
Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje Seksioni për mbikëqyrjen e punës së sektorit privat Danijella Bojaxhievska d.bojadzievska@katastar.gov.mk 075/402-910
Sektori për punët e gjeodezisë Seksioni për punët e gjeodezisë për qëllime të posaçme, kufijtë e shtetit dhe për klasifikim kadastral të truallit Sreçko Tasevski s.tasevski@katastar.gov.mk 071/219-725
Sektori për punët e gjeodezisë Seksioni për ruajtje dhe për dhënie të informacioneve gjeodezike Sreçko Tasevski, kryes i detyrës s.tasevski@katastar.gov.mk 071/219-725
Sektori për punët e gjeodezisë Seksioni për hartografi dhe fotogrametri Fikreta Shaqiroviq f.shakirovic@katastar.gov.mk 070-352-439
Sektori për punët e gjeodezisë Seksioni për punët themelore të gjeodezisë Brankica Stojanovska b.stojanovska@katastar.gov.mk 075/402-901
Sektori për gjeomatikë Seksioni për regjistrin grafik për truallin ndërtimorë dhe për implementim dhe udhëheqje të kadastrës së objekteve infrastrukturore si pjesë e kadastrës së patundshmërive Biljana Ajtarska, kryes i detyrës b.ajtarska@katastar.gov.mk /
Sektori për gjeomatikë Seksioni për infrastrukturën kombëtare të të dhënave hapësinore (IKDHH) Suzana Ivanovska – Kiranxhiska, kryes i detyrës s.kirandziska@katastar.gov.mk /
Sektori për gjeomatikë Seksioni për SIGJ, RNJH dhe regjistri grafik për rrugët dhe për numrat e shtëpive Marija Bundaleska – Pecalevska m.pecalevska@katastar.gov.mk 071 /213 482
Sektori për vlerësim masovik të patundshmërive Seksioni për regjistrin e çmimeve dhe qirave Elena Vezenkova e.vezenkova@katastar.gov.mk 071/231-761
Sektori për vlerësim masovik të patundshmërive Seksioni për përcaktim të modeleve për vlerësime masovike të patundshmërive Vlladimir Gjorgjiev v.gjorgjiev@katastar.gov.mk 071/384-752
Sektori për vlerësim masovik të patundshmërive Seksioni për analizën e tregut të patundshmërive Aleksandra Krastovski a.krastovski@katastar.gov.mk /
Sektori për menaxhim me resurset njerëzore Seksioni për motivim, raporte mes njerëzore, vlerësime, aftësime profesionale dhe përsosje / / /
Sektori për menaxhim me resurset njerëzore Seksioni për punësime, mobilitet, raporte zyrtare dhe sistemi informativ lidhur me resurset njerëzore Vule Qullumoski v.kjulumoski@katastar.gov.mk /
Sektori për çështje financiare Seksioni për koordinim buxhetor / / /
Sektori për çështje financiare Seksioni për kontrollim buxhetor Lepa Gruevska – Cacanoska l.gruevskacacanoska@katastar.gov.mk 076/490-852
Sektori për çështje financiare Seksioni për kontabilitet dhe pagesa Nasuf Kadri, kryes i detyrës n.kadri@katastar.gov.mk 076/456-761
Sektori për koordinim dhe për aktivitetet ndërkombëtare dhe kombëtare (AREC INTERNACIONAL) Seksioni për planifikim, zhvillim dhe projekte / / /
Sektori për koordinim dhe për aktivitetet ndërkombëtare dhe kombëtare (AREC INTERNACIONAL) Seksioni për bashkëpunim ndërkombëtarë, euro integrime, shërbime konsultuese dhe për trajnime Stefanija Anastasovska s.jovanova@katastar.gov.mk 076-456-960
Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK) Seksioni për siguri të sistemeve TIK / / /
Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK) Seksioni për infrastrukturën e serverëve dhe të komunikimeve Igor Paunovski i.paunovski@katastar.gov.mk 070/230-942
Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK) Seksioni për mirëmbajtje dhe zhvillim të sistemeve informatike / / /
Sektori për analitikë dhe logjistikë Seksioni për analitikë, logjistikë dhe për punë të përgjithshme Memet Mamudov, kryes i detyrës m.mamudov@katastar.gov.mk /
Sektori për analitikë dhe logjistikë Seksioni për furnizime publike Ervin Salih e.salih@katastar.gov.mk 071/233-539
QENDRA E KADASTRIT TË PATUNDSHMËRISË SHKUP
Sektori për zbatimin e ndryshimeve në operatin e kadastrës Seksioni për operatin e kadastrës Irena Coneva i.coneva@katastar.gov.mk 076/456-964
Sektori për zbatimin e ndryshimeve në operatin e kadastrës Seksioni për punën e arkivit Sofija Hristova s.hristova@katastar.gov.mk /
Sektori për zbatimin e ndryshimeve në operatin e kadastrës Seksioni për hipoteka, masa të mëparshme dhe të përkohshme dhe për urdhëresat për përmbarim Miska Cvetanovska m.cvetanovska@katastar.gov.mk 071/219-710
Sektori për zbatimin e ndryshimeve në operatin e kadastrës Seksioni për punën e sporteleve Enver Idrizi, kryes i detyrës e.idrizi@katastar.gov.mk 075/402-919
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave Seksioni për përpilimin e të dhënave nga kadastra e patundshmërive Goce Andonovski g.andonovski@katastar.gov.mk 075/232-737
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave Seksioni për regjistrimin e ndryshimeve gjatë mirëmbajtjes së kadastrës së patundshmërive Toni Stojmanovski, kryes i detyrës t.stojmanovski@katastar.gov.mk /
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave Seksioni për digjitalizim të planeve të kadastrës dhe të materialeve të arkivit Aleksandar Arsovski a.arsovski@katastar.gov.mk /
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave Seksioni për regjistrimin e patundshmërive me të drejta të pa regjistruara, azhurnimin e të dhënave në kadastrën e patundshmërive dhe për implementim të kadastrës së objekteve infrastrukturore Miodrag Georgievski, kryes i detyrës m.georgievski@katastar.gov.mk /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E POLLOGUT
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pollogut Seksioni për kadastrën e patundshmërive- Tetovë Erman Jaja, kryes i detyrës e.jaja@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pollogut Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Gostivar Xhemil Ejupi, kryes i detyrës dz.ejupi@katastar.gov.mk /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN JUGPERËNDIMOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin jugperëndimor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Dibër Sait Abazoski s.abazovski@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin jugperëndimor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Kërçovë Jasmina Sokoleska j.sokoleska@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin jugperëndimor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Makedonski Brod Sasho Jakovleski, kryes i detyrës s.jakovleski@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin jugperëndimor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Ohër Valentina Xhukleska, kryes i detyrës v.dzukleska@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin jugperëndimor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Strugë Naume Klimoski n.klimoski@katastar.gov.mk /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E PELLAGONISË
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pellagonisë Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Resnjë Naume Markoski, detyrim me autorizim n.markovski@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pellagonisë Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Manastir Mirjana Çullakovska, detyrim me autorizim m.culakovska@katastar.gov.mk 071/368-594
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pellagonisë Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Demir Hisar Nikolçe Dumovski, kryes i detyrës n.dumovski@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pellagonisë Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Krushevë Mirjana Nasteska m.nasteska@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pellagonisë Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Prilep Dimitar Ilioski, kryes i detyrës d.ilioski@katastar.gov.mk 075/359-398
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E VARDARIT
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Vardarit Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Veles Biljana Petrova, kryes i detyrës b.petrova@katastar.gov.mk 075/262-920
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Vardarit Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Negotinë Vesna Nedev, kryes i detyrës v.nedev@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Vardarit Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Kavadar Aco Trajkov, detyrim me autorizim a.trajkov@katastar@gov.mk  075/359-345
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Vardarit Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Sveti Nikollë Tatjana Sazdova, kryes i detyrës t.sazdova@katastar.gov.mk 075/359446
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN JUGLINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin juglindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Gjevgjeli Elena Içkov, kryes i detyrës e.ickov@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin juglindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Strumicë Gonce Kitanovska, kryes i detyrës g.kitanovska@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin juglindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Radovish Persida Krsteva, kryes i detyrës p.krsteva@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin juglindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Vallandovë Jasminka Davidovalieva, kryes i detyrës j.davidovalieva@katastar.gov.mk  /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN LINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Vinicë Llazar Llazarov, detyrim me autorizim l.lazarov@katastar@gov.mk  /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Berovë Angellko Rajkovski, detyrim me autorizim a.rajkovski@katastar.gov.mk   075/359-289
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Dellçevë Nikola Danev n.danev@katastar.gov.mk /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Probishtip Toni Nasevski, kryes i detyrës t.nasevski@katastar.gov.mk 075/359-414
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Koçan Venko Jovanov v.jovanov@katastar@gov.mk   /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Shtip Goran Jovanovikj, kryes i detyrës g.jovanovic@katastar.gov.mk  /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN VERILINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin verilindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Kriva Pallankë Emill Zllatkovski e.zlatkovski@katastar.gov.mk 076-445-568
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin verilindor Seksioni për kadastrën e patundshmërive – Kumanovë Zllate Ilievski, kryes i detyrës z.ilievski@katastar.gov.mk  /
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin verilindor Marija Petkovska, kryes i detyrës m.petkovska@katastar.gov.mk 075/359-367