Parashtrimi organizativ » Këshilltarët shtetërorë

Këshilltarët shtetërorë

Këshilltari shtetërorë për punët e gjeodezisë
Sanja Vollkanova – Zllatanovska s.volkanova@katastar.gov.mk 075/226-068
Këshilltari shtetërorë për gjeomatikë
Sonja Dimova s.dimova@katastar.gov.mk 075/364-723
Këshilltari shtetërorë për gravimetri dhe gjeodezi satelitore
Sasho Dimeski s.dimeski@katastar.gov.mk 075/402-059
Këshilltari shtetërorë për koordinim të aktiviteteve ndërkombëtare dhe kombëtare
Tatjana Cenova – Mitrevska t.cenova@katastar.gov.mk 075/230-573
Lidija Kërstevska l.krstevska@katastar.gov.mk 075/402-058
Këshilltar shtetëror për çështjet normative-juridike nga fusha e kadastrës së patundshmërive
Eleonora Stefanovska e.stefanovska@katastar.gov.mk /
Këshilltari shtetërorë për çështjet nga fusha e kadastrës së patundshmërive
Zoran Cvetanovski z.cvetanoski@katastar.gov.mk 075/217-012
Zoranço Mukanov z.mukanov@katastar.gov.mk 075/217-010
Këshilltari shtetërorë për çështjet nga fusha e kadastrës së patundshmërive
Mitko Lekoski m.lekoski@katastar.gov.mk 075/402-063