Parashtrimi organizativ » Drejtues të sektorëve

Drejtues të sektorëve

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
Sektori për kontrollim dhe mbikëqyrje Svetlana Ingilizovska – Janevska s.ingilizovska@katastar.gov.mk 072/231-495
Sektori për punët e gjeodezisë Darko Burovski, detyrim me autorizim d.burovski@katastar.gov.mk 075/225-812
Sektori për gjeomatikë Mitko Lekoski m.lekoski@katastar.gov.mk 075/402-063
Sektori për vlerësim masovik të patundshmërive Vasill Mishkovski v.miskovski@katastar.gov.mk 076/445-565
Sektori për menaxhim me resurset njerëzore Donka Gaxovska d.gadzovska@katastar.gov.mk  /
Sektori për çështje financiare Tomica Mladenovski t.mladenovski@katastar.gov.mk (02) 3204-803
Sektori për koordinim dhe për aktivitetet ndërkombëtare dhe kombëtare (AREC INTERNACIONAL) Bojan Anastasov b.anastasov@katastar.gov.mk 076/456-968
Sektori për teknologji informatike dhe komunikative (TIK) Donço Karatanev, detyrim me autorizim d.karatanev@katastar.gov.mk 075/402-056
Sektori për analitikë dhe logjistikë Lidija Popova, detyrim me autorizim l.popova@katastar.gov.mk 071/219-711
 QENDRA PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE – SHKUP
Qendra për kadastrën e patundshmërive – Shkup Mitko Lekoski, detyrim me autorizim m.lekoski@katastar.gov.mk 075/402-063
Sektori për zbatimin e ndryshimeve në operatin e kadastrës / / /
Sektori për mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive, digjitalizim dhe përpilim të të dhënave Goran Sekulloski, detyrim me autorizim g.sekuloski@katastar.gov.mk /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E POLLOGUT
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pollogut Zemri Dibrani, detyrim me autorizim z.dibrani@katastar.gov.mk /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN JUGPERËNDIMOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin jugperëndimor Zemri Dibrani, detyrim me autorizim z.dibrani@katastar.gov.mk  /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E PELLAGONISË
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Pellagonisë Zemri Dibrani z.dibrani@katastar.gov.mk /
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN E VARDARIT
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin e Vardarit Sonja Gjorgievska – Velevska s.velevska@katastar.gov.mk 076/445-563
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN JUGLINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin juglindor Donço Karatanev, detyrim me autorizim d.karatanev@katastar.gov.mk 075/402-056
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN LINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin lindor Bogolub Jankoski b.jankoski@katastar.gov.mk 075/248-743
SEKTORI PËR KADASTRËN E PATUNDSHMËRIVE PËR RAJONIN VERILINDOR
Sektori për kadastrën e patundshmërive për rajonin verilindor Zoran Buzliev z.buzliev@katastar.gov.mk 075-276-482