Parashtrimi organizativ » Drejtori

Drejtori

Drejtor
Boris Tunxhev, MSc
–   inxhinier i diplomuar i gjeodezisë
Emri i organizatës:
Agjencia për kadastrën e patundshmërive
Rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4
1000 Shkup, Maqedoni
Pozita: drejtor
Përgatitja arsimore
2007 – 2010 Studime post diplomike: Fakulteti i ndërtimtarisë, Shkup, Katedra për gjeodezi
Titulli: Magjistër i shkencave teknike nga fusha e gjeodezisë
2004 – 2006 Fakulteti i ndërtimtarisë, Shkup, Katedra për gjeodezi të lartë
Titulli: Inxhinier i diplomuar për gjeodezi
1987 – 1990 Fakulteti i ndërtimtarisë, Shkup, Katedra për gjeodezi të lartë
Titulli: Inxhinier i gjeodezisë
1982 – 1986 Shkolla e mesme SHMN „Zdravko Cvetkovski”, Shkup
 Më shumë >>