për ne » Parashtrimi organizativ

Parashtrimi organizativ

Në AGJKP, hierarkia është vendosur në nivelet e mëposhtme:

Sipas llojit, fushëveprimit, kompleksitetit dhe farefisnisë ndërsjellë dhe lidhjeve në AGJKP janë të formuara format orgnaizative:

Drejtoria gjenerale me:

  • Sektorët;
  • Klasa të pavarura;
  • Seksionet.

Qendra me:

  • Sektorët;
  • Seksionet.

Rregullore për vendeve të punës në Agjencinë për kadastër të patundshmërisë të regjistruar sipas No.01-21752/1 të 2013/12/16 vit (.pdf)

Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të regjistruara nën AKP nr.01-16063/prej 09.09. vitit 2014

Informata më të hollësishme në lidhje me organizimin e brendshëm të AKP mund të merrni nga Rregullorja për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencisë për Rregulloret e menysë së patundshmërive kadastrale / akteve të përgjithshme.