Marrëdhëniet me opinionin » Lista e informacionit me karakter publik

Lista e informacionit me karakter publik

Kërkesat për qasje deri te informacionet me karakter publik mund të dorëzohen përmes postës në adresën vijuese:

Agjencia për kadastrën e patundshmërive – Drejtoria e përgjithshme
rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Agjencia për kadastrën e patundshmërive – Qendra për kadastrën e patundshmërive Shkup
rr. Drezdenska p.n.
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut
ose
Agjencia për kadastrën e patundshmërive – seksionet për kadastrën e patundshmërive në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Personat zyrtarë për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik:

Tatjana Cenova – Mitrevska
Këshilltari shtetërorë për koordinim të aktiviteteve ndërkombëtare dhe kombëtare dhe,
pranë Agjencisë për kadastrën e patundshmërive të Republikë së Maqedonisë së Veriut

Telefon: (02) 3204-860
e-maili: t.cenova@katastar.gov.mk

Viktorio Jakovleski
Bashkëpunëtor i Komunikimit me Media,
pranë Agjencisë për kadastrën e patundshmërive të Republikë së Maqedonisë së Veriut

Telefon: (02) 3204-831
e-maili: v.jakovleski@katastar.gov.mk

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të fitojnë informacione të karakterit publik të cilat i ka përpiluar ose me të cilat disponon Agjencia për kadastrën e patundshmërive, me plotësimin e – Kërkesës për qasje deri te informacionet me karakter publike, të cilën mund ta marrin në arkivin e Agjencisë për kadastrën e patundshmërive ose ta tërheqin këtu.
Lista e informacioneve me karakter publik, me të cilat disponon Agjencia për kadastrën e patundshmërive
Dokumente të cilat e rregullojnë të drejtën e qasjes deri te informacionet me karakter publik