Marrëdhëniet me opinionin » Qasja deri te informacionet me karakter publik

Qasja deri te informacionet me karakter publik

Kërkesat për qasje deri te informacionet me karakter publik mund të dorëzohen përmes postës në adresën vijuese:

Agjencia për kadastrën e patundshmërive – Drejtoria e përgjithshme
rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë

Agjencia për kadastrën e patundshmërive – Qendra për kadastrën e patundshmërive Shkup
rr. Drezdenska p.n.
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë
ose
Agjencia për kadastrën e patundshmërive – seksionet për kadastrën e patundshmërive në Republikën e Maqedonisë

Personat zyrtarë për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informacionet me karakter publik:

Tatjana Cenova – Mitrevska
Këshilltari shtetërorë për koordinim të aktiviteteve ndërkombëtare dhe kombëtare dhe,
pranë Agjencisë për kadastrën e patundshmërive të Republikë së Maqedonisë

Telefon: (02) 3204-860
e-maili: t.cenova@katastar.gov.mk

Petar Sibinoski
Ndihmës drejtuesi i sektorit për menaxhim me resurset njerëzore,
pranë Agjencisë për kadastrën e patundshmërive të Republikë së Maqedonisë

Telefon: 075 402-908
e-maili: p.sibinoski@katastar.gov.mk

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë mund të fitojnë informacione të karakterit publik të cilat i ka përpiluar ose me të cilat disponon Agjencia për kadastrën e patundshmërive, me plotësimin e – Kërkesës për qasje deri te informacionet me karakter publike, të cilën mund ta marrin në arkivin e Agjencisë për kadastrën e patundshmërive ose ta tërheqin këtu.
Lista e informacioneve me karakter publik, me të cilat disponon Agjencia për kadastrën e patundshmërive
Dokumente të cilat e rregullojnë të drejtën e qasjes deri te informacionet me karakter publik