Marrëdhëniet me opinionin » Politika e mbrojtjes të të dhënave personale

Politika e mbrojtjes të të dhënave personale

Agjencia për kadastër të patundshmërive (në tekstin e mëtejmë: AKP) brenda fushës së veprimit të saj, kryen punën e saj kryesore në fushën e mbledhjes, përpunimit, mirëmbajtjes, menaxhimit, përdorimit, shpërndarjes, lëshimit dhe qasjes unike të të dhënave nga kadastra e patundshmërive, mbledh, ruan dhe përpunon të dhëna personale.

Nga aspekti i mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale, AKP-ja  është  Kontrollues i të dhënave personale, dhe Subjektet e të dhënave personale janë persona fizik dhe juridik që janë vizitorë të ueb faqes në internet dhe ueb portaleve të internetit që janë pjesë përbërëse e kësaj ueb faqe interneti.

Politika e Privatësisë e bashkangjitur shpjegon se si i përdorim të dhënat tuaja personale të krijuara në këtë faqe. Politika e Privatësisë rregullon gjithashtu të drejtën për privatësi dhe sigurinë e të dhënave personale që janë objekt i përpunimit. Politika për mbrojtjen e të dhënave personale i referohet ueb faqes në internet www.katastar.gov.mk.

Kjo politikë vlen për të gjitha fushat dhe nënfushat tona dhe shfaqet në fund të faqes.

Postimet në Politikën e Privatësisë mund të ndryshojnë dhe çdo ndryshim do të regjistrohet.

Duke vepruar kështu, ne ju ftojmë të rishikoni politikën e privatësisë sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit në mënyrë që të hetoni ndryshimet e fundit në lidhje me përdorimin e të dhënave tuaja personale.

Mbledhja e të dhënave personale në këtë ueb faqe në internet është në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale dhe në përputhje me rregulloret e Ligjit për kadastër  të patundshmërive (në tekstin e mëtejmë: LKP)

Mbledhja e informacionit

Të dhënat personale, të paraqitura vullnetarisht nga vizitorët tanë: Emri, mbiemri, adresa postare, numri i telefonit për kontakt dhe adresa e postës elektronike, mblidhen dhe përdoren në mënyrë që të plotësoni kërkesat tuaja për informacion ose shërbime të ofruara nga ueb faqja e internetit e Agjencisë së kadastrës  të patundshmërive www .katastar.gov.mk për forma të ndryshme të përdorimit të shërbimeve përmes ueb  portaleve të internetit që janë pjesë integrale e kësaj ueb faqe në internet.

Agjencia mbledh dhe përpunon të dhëna personale në përputhje me Ligjin për kadastrën e patundshmërive.

Të dhënat personale do të ruhen në një formë që mundëson identifikimin e subjektit për të dhënave personale, jo më shumë sesa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur për përpunim të mëtejshëm, pas së cilës ato fshihen dhe shkatërrohen.

Mbrojni llogarinë tuaj

Fjalëkalimi juaj është çelësi për llogarinë Tuaj. Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi juaj duhet të jenë të ndryshëm dhe të njohur vetëm për Ju. Nëse emri juaj i përdoruesit është identik me fjalëkalimin tuaj, është e mundur të përdorni lehtë identitetin Tuaj kur përdorni ndonjë aktivitet në ueb faqen e internetit.

Përdorni numra, shkronja dhe karaktere speciale dhe mos ia zbuloni askujt fjalëkalimin tuaj.

Nëse humbni kontrollin e fjalëkalimit tuaj, Ju gjithashtu humbni kontrollin e informacionit Tuaj personal dhe mund të jeni subjekt i veprimeve ligjore të ndërmarra në emrin Tuaj. Prandaj, nëse fjalëkalimi Juaj është komprometuar për ndonjë arsye, na tregoni menjëherë dhe ndryshoni fjalëkalimin.

Cookies / Teknologjia mbikqyrëse

Kjo faqe në internet mund të përdorë biskotë cookies dhe teknologji ndjekëse, mbikqyrje në varësi të formave të ofruara. Cookies dhe teknologjia ndjekëse, mbikqyrëse është e dobishme për mbledhjen e informacionit siç janë lloji i shfletuesit dhe sistemi operativ, gjurmimi i numrit të vizitorëve në një ueb faqe në internet dhe përdorimi i ueb faqes në internet nga vizitorët. Cookies gjithashtu kontribuojnë në përmirësimin e ueb faqes në internet dhe përshtatjen e saj me nevojat e vizitorëve. Të dhënat personale nuk mund të mblidhen përmes Cookies.

Detyrimi për konfidencialitet dhe mbrojtjen e të dhënave personale

Informacioni juaj personal është i mbrojtur në mënyrë të sigurtë nga humbja, shkatërrimi, falsifikimi dhe hyrja e paautorizuar. Vetëm punonjësit e autorizuar kanë qasje në këtë informacion.

Transmetimi i të dhënave personale mbrohet me metoda të përshtatshme, në mënyrë që ato të mos jenë të lexueshme gjatë transferimit dhe të mbrohen në përputhje me rrezikun dhe natyrën e të dhënave që transmetohen.

Për të parandaluar qasjen e paautorizuar dhe keqpërdorimin e të dhënave personale, do të merren të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave personale.

Të drejtat e subjektit për të dhënat personale

Kur të dhënat mblidhen nga një subjekt i të dhënave personale, ai duhet të informohet për:

 • identitetin e kontrolluesit dhe përfaqësuesit të tij të autorizuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nëse ka;
 • objektivat e përpunimit;
 • përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale;
 • obligueshmëria për të dhënë përgjigje në pyetjet që përfshijnë të dhëna personale;
 • pasojat e mundshme nëse nuk jepet përgjigje dhe
 • ekzistenca e së drejtës së qasjes dhe e drejta e korrigjimit të të dhënave të tij personale.

Kur të dhënat nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave personale, AKP-ja  në kohën e regjistrimit të të dhënave personale, dhe nëse të dhënat personale do t’i zbulohen një pale të tretë jo më vonë se momenti kur të dhënat zbulohen për herë të parë, duhet të informojë subjekti i të dhënave personale rreth:

 • identitetin e kontrolluesit dhe përfaqësuesit e tij të autorizuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nëse ka;
 • objektivat e përpunimit;
 • kategoritë e të dhënave;
 • përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale dhe
 • ekzistenca e së drejtës së qasjes dhe e drejta e korrigjimit të të dhënave që i referohen subjektit të të dhënave personale.

AKP-ja nuk është e detyruar të informojë subjektin e të dhënave personale në lidhje me përpunimin e të dhënave personale për qëllime historike, shkencore ose statistikore, nëse:

 • e njëjta gjë është e pamundur ose kërkon përpjekje apo shpenzime joproporcionale ose
 • mbledhja gjegjësisht zbulimi i të dhënave personale përcaktohet me ligj.

Kufizimet e të drejtave të subjektit për të dhënat  personale

Të drejtat e subjektit për të dhënat personale të përcaktuara në pikat e mëparshme mund të kufizohen në raste të veçanta kur praktika e tyre do të rrezikojë përmbushjen e detyrimeve të AKP-së të parashikuara nga ligji, si më poshtë:

 • për të mbrojtur sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit;
 • për zbulimin dhe ndjekjen penale të autorëve të krimeve;
 • për mbrojtje nga shkelja e rregullave etike të një profesioni të caktuar;
 • për mbrojtjen e interesave të rëndësishme ekonomike ose financiare të shtetit;
 • për mbrojtjen e interesave të rëndësishëm ekonomikë ose financiarë të Bashkimit Evropian dhe
 • për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të subjektit të të dhënave personale ose të drejtave të personave të tjerë fizik.

AKP nuk do të veprojë sipas kërkesës për paraqitjen e informacionit për përpunimin e të dhënave personale nga subjekti i të dhënave personale kur autorizohet me ligj dhe nëse të dhënat personale përpunohen ekskluzivisht për kërkime shkencore ose nëse ato janë mbledhur ekskluzivisht për qëllime të përcaktuara statistikore dhe janë ruajtur për një periudhë jo duke tejkaluar periudhën e kërkuar për qëllimin e vetëm të gjenerimit të të dhënave statistikore.

 Kërkesë për  informim nga ana e subjektit

 Subjekti i të dhënave personale mund të kërkojë nga AKP-ja që  të informojë:

 • nëse të dhënat e tij personale janë duke u përpunuar;
 • për qëllimet dhe bazën ligjore të përpunimit të të dhënave personale dhe përdoruesve ose kategorive e përdoruesve të cilëve u zbulohen të dhënat personale;
 • për të dhënat personale në lidhje me subjektin e të dhënave personale dhe burimin e të dhënave dhe
 • për logjikën e përpunimit të automatizuar, në rastin e një vendimi të marrë mbi përpunimin automatik, i cili ka një ndikim në subjektin e të dhënave personale.

Për atë qëllim, ekziston një formë e veçantë, Kërkesa për dorëzimin e informacionit për përpunimin e të dhënave personale (Shtojca 1), e publikuar në ueb faqen e internetit të AKP.

Subjekti i të dhënave personale mund të paraqesë kërkesën në AKP, dhe kjo më pas i përcillet Oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale i cili mbledh informacionin e nevojshëm për përpunimin e të dhënave personale të subjektit dhe jep një përgjigje për kërkesën e parashtruar.

AKP-ja është e obliguar ,detyruar t’i përgjigjet kërkesës së parashtruar siç duhet nga subjekti i të dhënave personale brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së saj.

Nëse AKP-ja i është përgjigjur një herë një kërkese të tillë nga subjekti i të dhënave personale, nuk ka asnjë detyrim t’i përgjigjet përsëri kërkesës së njëjtë ose të ngjashme me atë subjekt, nëse ndërkohë nuk ka ndryshime në të dhënat e tij personale, përveç nëse kanë kaluar gjashtë muaj nga data e paraqitjes së kërkesës së mëparshme deri te kërkesa e re.