Marrëdhëniet me opinionin » Paraqitja e brendshme e mbrojtur

Paraqitja e brendshme e mbrojtur

Paraqitja e mbrojtur paraqet paraqitjen me të cilët bartet dyshimi i bazuar ose njohuria se janë kryer, po kryhen ose se është e besueshme se do të kryhet veprimi i dënueshëm ose veprimi tjetër kundërligjor ose i pa lejuar me të cilin dëmtohet ose cenohet interesi publik.

Informatorit (zbuluesit) i sigurohet mbrojtja në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e informatorëve dhe i garantohet anonimiteti dhe besueshmëria deri te në nivelin dhe çastin kur ai e kërkon këtë gjë.

Personi zyrtar i autorizuar për paraqitjen e brendshme të mbrojtur:

Tomica Mladenovski
Ndihmës drejtuesi i sektorit për çështje financiare,
pranë Agjencisë për kadastrën e patundshmërive të Republikë së Maqedonisë së Veriut

Telefon: (02) 3204-803

Ligji për mbrojtjen e informatorëve
Rregullorja për paraqitjen e brendshme të mbrojtur në institucionet e sektorit publik
Vendimi për emërimin e personit të autorizuar për pranimin e paraqitjeve të dorëzuara për shkak të paraqitjeve të brendshme të mbrojtura