Marrëdhëniet me opinionin » Mbrojtja e të dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave personale, i garantohet çdo personi fizik pa diskriminime të mbështetura në përkatësinë e tij kombëtare, racore, ngjyrës së lëkurës, bindjeve religjioze, përkatësisë etnike, gjinisë, gjuhës, përcaktimeve politike dhe bindjeve të tjera, pozitës materiale, prejardhjes sipas lindjes, nivelit të përgatitjes arsimore, prejardhjes sociale, nënshtetësisë, vendit ose llojit të qëndrimit ose çfarëdo lloj karakteristikave të tjera personale (Neni 3-a i Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale).

Oficeri për mbrojtjen e të dhënave personale:

Petar Sibinoski
Ndihmës drejtuesi i sektorit për menaxhim me resurset njerëzore,
pranë Agjencisë për kadastrën e patundshmërive

Telefon: 075 402-908
e-mail: p.sibinoski@katastar.gov.mk

Agjencia për kadastrën e patundshmërive – Drejtoria e përgjithshme
rr. Trifun Haxhi Janev, nr. 4
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale – teksti i konsoliduar