Marrëdhëniet me opinionin » Mbrojtja e të dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave personale, i garantohet çdo personi fizik pa diskriminime të mbështetura në përkatësinë e tij kombëtare, racore, ngjyrës së lëkurës, bindjeve religjioze, përkatësisë etnike, gjinisë, gjuhës, përcaktimeve politike dhe bindjeve të tjera, pozitës materiale, prejardhjes sipas lindjes, nivelit të përgatitjes arsimore, prejardhjes sociale, nënshtetësisë, vendit ose llojit të qëndrimit ose çfarëdo lloj karakteristikave të tjera personale (Neni 3-a i Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale).

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale:

 1. Petar Sibinoski
  Ndihmës – udhëheqës i Sektorit për menaxhim me resurset njerëzore,
  në Agjencinë për kadastër të paluajtshmërive në Republikën e Maqedonisë së Veriut
  Telefon: 075 402-908
  e-mail: p.sibinoski@katastar.gov.mk

 2. Petre Popovski
  Ndihmës – udhëheqës i Sektorit për teknologji të informacionit dhe komunikimit (TIK),
  në Agjencinë për kadastër të paluajtshmërive në Republikën e Maqedonisë së Veriut
  Telefon: 071 368-284
  e-mail: p.popovski@katastar.gov.mk
 1. Hristina Boshnjakoska
  Ndihmës – udhëheqës i Sektorit për mirëmbajtje të kadastrës së paluajtshmërive, digjitalizim për përgatitjen e të dhënave në Agjencinë për kadastër të paluajtshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut
  Telefon: 075 248-742
  e-mail: h.bosnakoska@katastar.gov.mk
 1. Gordana Saviq
  Ndihmës – udhëheqës i Sektorit për mirëmbajtje të kadastrës së paluajtshmërive, digjitalizim për përgatitjen e të dhënave në Agjencinë për kadastër të paluajtshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut
  Telefon: (02) 3097-363
  e-mail: g.savic@katastar.gov.mk
 1. Angell Vellkovski
  Bashkëpunëtor për planifikim të trajnimeve, në Agjencinë për kadastër të paluajtshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut
  Telefon: (02) 3204-828
  e-mail: a.velkovski@katastar.gov.mk

Agjencia për kadastër të paluajtshmërive – Drejtoria gjenerale
Rr.Trifun Haxhi Janev nr.4
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut