Info-linja

Info-linja

Linja telefonike falas (info-linja): 

Linja telefonike falas në Agjencionin për Kadastër të Patundshmërive funksionin që nga mesi I vitit 2006. Thirrja e parë në këtë linjë është bërë në11.7 të vitit 2006. Në janar  të vitit 2007, linja telefonike është zgjeruar me opsionet për zgjedhjen e 1 dhe 2 operatorë në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Info-linja falas funkcionon për lajmrim të vërejtjeve ose ankesë lidhur me punonjësit, ryshfet dhe korrupsion, marrjen e informacionit në lidhje me statusin e një lëndë të posaçme etj. Linja është në dispozicion çdo ditë prej orës 08:30 deri në orën 16:30.

 

Info-linjë për përdorues profesional të sportelev elektronik dhe kadastrës elektronike

Info-linjë për qëllim të përkrahin përdoruesit profesional (noterët, firmat private gjeodete, komunat, të punësuar, avokatët, bankat, etj.) që përdorin shërbimet elektronike e Agjencisë për kadastër të patundshmërisë, si dhe e-kat dhe e-sportel. Linja është në dispozicion çdo ditë prej orës 08:30 deri në orën 16:30.

 

Info-linjë për  kujdesin e  konsumatorëve, kompanitë e investimeve të biznesit të huaj dhe vendase: 

Kjo linjë funksionon prej 16.2 vitit 2007 si linjë për investime të huaja, ndërsa prej 19.11. vitit 2007 është e përhapur edhe si info-linjë për kompani biznesi vendas. Për të plotësuar shfrytëzuesit e AKP, është lëshuar në përdorim web-servis për e-shqyrtimin e kadastrës tokësore i destinuar për firmat private gjeodezike ku mund të marrin informata në kë të numër. Linja është në dispozicion çdo ditë prej orës 08:30 deri në orën 16:30.