Barazia gjinore

Barazia gjinore

Agjencia për kadastër të patundshmërive, si subjekt në përputhje me Ligjin për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat krijon mundësi të barabarta dhe trajtim të barabartë për gratë dhe burrat, të përfshirë në mënyrë aktive në procesin e krijimit, zbatimit dhe monitorimit e administrimit të barazisë gjinore dhe në promovimin e tyre parimi i prezantimit të pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave në fushën në të cilën është kompetente. AKP-ja i realizon këto kompetenca përmes bashkëpunimit me institucionet kompetente në vend, si dhe në bashkëpunim me sektorin civil.

Në përpjekje për të rritur vetëdijen, ndërgjegjësimin për çështjet gjinore, veçanërisht në fushën e pronësisë së tokës, AKP –ja publikon të gjithë materialin që përmban të dhëna dhe informacione të rëndësishme për çështjet gjinore në përgjithësi, në mënyrë që të rritet vetëdija në mënyrë transparente që të rritet ndjeshmëria dhe ndërgjegjësimi për këtë çështje në përgjithësi, dhe veçanërisht në fushën e përfaqësimit gjinor në administrimin e tokës.

Koordinator për mundësi të barabarta për gratë dhe burrat
Gordana Kocevska
Telefon: 078 304 885
e- mail: g.kocevska@katastar.gov.mk

Nënkordinator për mundësi të barabarta për gra dhe burra
Eleonora Stefanovska
Telefon: 075 402 066
e- mail: e.stefanovska@katastar.gov.mk

Materialet në fushën e çështjeve gjinore:

Përfaqësimi gjinor në lidhje me pronësinë e tokës

Bilanci gjinor dhe mundësitë e barabarta në AKP