Komunat kadastrore të cilat plane kadastrore kanë migruar në sistemin digjital ,,e-kat’’

Komunat kadastrore të cilat plane kadastrore kanë migruar në sistemin digjital ,,e-kat’’

Të nderuar shfrytëzues,

linkun në vijim ndodhet lista e komunave kadastrore të cilat plane kadastrore kanë migruar në sistemin digjital MAKEDIT në sistemin ,,e-kat’’, me çka të dhënat grafike nga planet kadastrore për komunat kadastrore të theksuara janë integruar me të dhënat alfa numerike.