Informim

Informim

Ju informojmë se, për shkak të problemit teknik, portali OSSP nuk ka qasje për momentin.
Shërbimet e OSSP-së do të mund të përdoren menjëherë pasi që të tejkalohet problemi.

Agjencia për Kadastër të patundshmërisë