Shpallje për dhënien e provimit për gjeodetë të autorizuar

Shpallje për dhënien e provimit për gjeodetë të autorizuar

Agjencia për kadastrin e patundshmërive njofton se në shkurt të vitit 2020, do të mbajë një sesion provimi për dhënien e provimit si dhe marrjen e autorizimit për gjeodet të autorizuar.

Pjesa e parë e provimit do të mbahet më 17 shkurt të vitit 2020, ndërsa pjesa e dytë e provimit do të mbahet në 4 mars të vitit 2020.

Baza e të dhënave publike e pyetjeve dhe studimeve të rasteve është në dispozicion në linkun në vijim :/p>

http://prasanja.mk/QBank/PublishQuestions/

Rregulloret dhe literatura për provimin gjinden në Programin për dhënien e provimit për autorizim (çertifikim) për gjeodetë të autorizuar, e cila është në dispozicion në linkun në vijim:

http://https://www.katastar.gov.mk/pravilnici/ProgramaZaPolaganjeIspit.pdf