Delegacioni maqedonas në Kongresin e IV për kadastër në Bosnjë dhe Hercegovinë

Delegacioni maqedonas në Kongresin e IV për kadastër në Bosnjë dhe Hercegovinë

Më 29 tetor dhe 31 tetor të vitit 2019 në organizim të kompanive gjeodezike të Herceg-Bosnjës, në Neum (Bosnjë dhe Hercegovinë) u mbajt Kongresi i IV për kadastër në B dhe H, me pjesëmarrje ndërkombëtare. Në Kongres morën pjesë më shumë se 300 delegatë nga Bosnja dhe Hercegovina, 8 shtete nga regjioni dhe shumë institucione ndërkombëtare si (CLGE, LENTMATERIET etj.)

Tema e Kongresit ishte “Kadastra e paluajtshmërive dhe regjistrat themelor shtetërorë“. Ishin prezantuar 34 punime të prezantuara në 6 ssesione. Me punën e titulluar “Kadastri modern në Republikën e Maqedonisë së Veriut – arritjet dhe sfidat“ morën pjesë edhe përfaqësues nga administrata gjeodezike e Kroacisë, Malit të Zi, Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Republika Sërbe, ku ishin shkëmbyer përvoja profesioniste.