Punëtori me temën: Risi të reja në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kadastrën e patundshmërive si dhe punën aktuale të AKP-së

Punëtori me temën: Risi të reja në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kadastrën e patundshmërive si dhe punën aktuale të AKP-së

Agjencia e kadastrës të pasurive të paluajtshme,patundëshme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 26 tetor të vitit 2019 (e shtunë), në Aleksandar Pallas, do të fillojë një punëtori një ditore për të punësuarit e saj në orën 9, me temën: Risitë në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kadastën e patundshmërive si dhe punën e vazhdueshme të Agjencisë për kadastër të patundshmerive.

Shumë kolegë do të japin shqyrtime për të ndryshimet legjislative dhe aktet nënligjore të tyre, zbatimin praktik të tyre, dhe do të paraqesin shembuj të tjerë të punës nga përditshmëria aktuale si të tejkalohen problemet që hasen gjatë punës.

Trajnimi është i dedikuar për juristë dhe gjeodetë që merren me zgjedhjen e lëndëve në Qendrën për kadastër të patundshmerive – Shkup si dhe departamentet rajonale, si dhe referentë të tjerë që merren me lëndë.Në trajnim do të marrin pjesë gjithashtu edhe këshilltarët shtetërorë, udhëheqës të sektorëve rajonal si dhe të punësuarit në sektorin e kontrollit të brendshëm.

Agjendën për këtë event, mund ta merrni në linkun në vijim.