Në vizitë të AKP-së studentë të Universitetit të Tetovës

Në vizitë të AKP-së studentë të Universitetit të Tetovës

Agjencia për kadastër të patundshmërisë, sot, më 20 maj të vitit 2019, ishte nikoqire e studentëve nga Univesiteti i Tetovës, nga programi i studiuesve për gjeodezi dhe gjeoinformatikë, të cilëve kjo vizitë u është e kyqur në planin arsimorë.

Studentëve u ishte prezantuar funksionimi, themelimi dhe puna e Agjencisë. U bisedua për themelimin, vendosjen e profesionit si gjeodet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, një rishikim për të kaluarën, por më tepër për drejtimet e ardhëshme në zhvillimin e profesionit të tyre në të ardhmen–gjeodet.

Studentët kishin mundësinë të njoftohen me mënyrën e funksionimit të shumë Sektorëve në Agjencinë për kadastër të patundshmërive. Ata përfituan njohuri të reja për atë se si krijohen dhe si azhurnohen e arkivohen të dhënat kadastrore, në përputhshmëri me rregulloren ligjore në shtet.