Njoftim për përdoruesit e sistemit për Regjistrin Grafik të tokës ndërtimore

Njoftim për përdoruesit e sistemit për Regjistrin Grafik të tokës ndërtimore

Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, i informon përdoruesit e sistemit të Regjistrit Grafik të tokës ndërtimore, që duke filluar nga 29.03. 2019 ka vënë në funksion procesin e ri – “PUJZB / PUF deri në formimin e parcelës -ngastrës”.

Kjo metodë lejon importin e Planit Urbanistik jashtë zonave të banuara (PUJZB) dhe Planit Urbanistik për fshatin (PUF), që përfshin një fushëveprim të gjërë, bllok,linjë rregullimi, parcelë dhe ndërtim komplot. Procedurat e deri tanishme PUJZB / PUF, që përpunon dokumentacionin e projektit edhe më tej mbetet në funksion.