Informacion për përdoruesit profesionistë

Informacion për përdoruesit profesionistë

Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka përfunduar procedurën për ndryshimin e operatorit. Me ndryshimin e saj, IP adresat për qasje në shërbimet e Agjencisë janë ndryshuar.

Zëvendësimi i IP adresave është ende në vazhdim, prandaj disa nga përdoruesit profesionistë do të kenë vështirësi në qasjen në eKat sportelin.

Përdoruesit profesional nuk duhet të bëjë asnjë ndryshim. Pasi të ndryshohen plotësisht IP adresat, qasja në eKat sportelin do të aktivizohet automatikisht.