Agjencia për kadastër të patundshmërisë zgjeron kompetencën e saj

Agjencia për kadastër të patundshmërisë zgjeron kompetencën e saj

Ligji për kadastrën e patundshmërisë zgjeron kompetencat e AKP-së. Agjencia e kadastrës së patundshmërisë do të vendos dhe do të menaxhojë regjistrin Grafik të rrugëve dhe numrave të shtëpive. Ky regjistër do të përmbajë të dhëna hapësinore dhe të dhëna përshkruese të terrenit për rrugët dhe numrat e shtëpive, të veçuara në një zonë të banuar.

Regjistri grafik i rrugëve dhe numrave të shtëpive do të lidhet me të dhënat përshkruese nga Regjistri i njësive hapësinore, me qëllim të identifikimit të rrugës së vendbanimit, përkatësisht njësive administrative, si dhe të dhënave nga kadastri i patundshmërisë elektronike (eKat), të cilët do të mundësojnë identifikimin e patundshmërive sipas adresës.

Të dhënat përshkruese për rrugëve dhe numrave të shtëpive, Agjencia do ti marrë sipas detyrës zyrtare, nga Regjistri i emrave të rrugëve dhe numrave të shtëpisë, e cila menaxhohet në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë. Ato do të azhurnohen me mbledhjen e të dhënave në terren. Të dhënat hapësinore për rrugët dhe numrat e shtëpive, Agjencia do ti mbledh nga terreni.

Agjencia e kadastrës së patundshmërisë, ka kontraktuar marrëveshje me kontraktues ,interpretues të jashtëm për mbledhjen e të dhënave të rrugëve dhe numrave të shtëpive në vendbanimet që janë në kompetencë të komunave: Gazi Babë, Aerodrom,Qendër, Gjorçe Petrov, Kisella Vodë, Shuto Orizarë, Butel, Karposh, Çair dhe Saraj.

Aktivitetet tashmë ka filluar, sepse qytetarët duhet të vazhdimisht të njihen me qëllim të mbledhjes së informatave në terren, aktivitetet pra që do të zbatohen në terren. Dhe ekipet punësuar nga BP që të lejohet për të zbatuar procedurën e plotë të planifikuar, të tilla si mbledhjen e informacionit dhe fotografi të ndërtesave.