Shpallje Nr.2/2018 për shitjen pasurisë së luajtshme – automjeteve përmes ankandit publike në mënyrë elektronike

Shpallje Nr.2/2018 për shitjen pasurisë së luajtshme – automjeteve përmes ankandit publike në mënyrë elektronike

Subjektet për shitje përmes ofertave publike elektronike janë sende të luajtshme – automjetet.

Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë të gjithë personat vendas dhe të huaj personat fizik dhe juridik të cilët mund të fitojnë të drejtën e pronësisë të pronës së luajtshme në Republikën e Maqedonisë, në përputhje dispozitën ligjore.

Oferta publike do të kryhet në mënyrë elektronike në faqen e internetit: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Shpallja e plotë është në dispozicion në linkun në vijim.