Gravimetri i parë relativ në Maqedoni

Gravimetri i parë relativ në Maqedoni

Agjencia për kadastër të patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë që më herët posedon gravimetar të tipit SCINTREX CG-6 Autograv digjital shumë të saktë dhe relativ. Saktësia e saj në përcaktimin e vlerës relative të përshpejtimit të tokës është +/- 5 microgal.

Gravimetri aplikohet në shumë zona dhe synon të matë vlerën relative të përshpejtimit të forcës së peshës së tokës. Të dhënat e matjes përdoren në: miniera, gjeologji, hidrologji, sizmologji, në projektimin për ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore, digave, në meteorologji etj.

Në gjeodezi megjithatë, të dhënat nga matjet e gravitetit kanë një rëndësi të madhe për përcaktimin e lartësisë të vendit sistemit të referencës dhe për të përcaktuar gjeoid, gjegjesisht zero në sipërfaqen shtresore, të cilat praktikisht përcaktohen në majë të pikave. Ajo drejtëpërdrejtë ndikon në saktësinë e përcaktimit të pikave dhe të dhënave gjeohapësinore, ose koordinatat e pikave që janë karakteristike me të cilat përcaktohet prona në kadastër të patundshmërive.

Përveç faktit se Maqedonia e ka këtë lloj instrumenti për herë të parë, që është e vetmja në rajon, nga kjo gjeneratë e fundit e gravimetrit relativ.