Shpallje të brendshme numër 1/2018 për avancimin e nëpunësve administrativ

Shpallje të brendshme numër 1/2018 për avancimin e nëpunësve administrativ