Çertifikata e historikut të shënimeve të kompletuara në kadastrën e patundshmërive


Çertifikata e historikut të shënimeve të kompletuara në kadastrën e patundshmërive

Që të mund të nxirrni vërtetimin për pasqyrën historike të regjistrimeve të realizuara në KP – historiku për pronën që posedoni dhe e cila është e regjistruar në kadastrën e patundshmërive, nevojitet që të drejtoheni pranë sportelit për pranime në seksionin e kadastrës, kompetente për territorin në të cilën gjendet patundshmëria dhe të parashtroni:

  • kërkesa në trajtë të shkruar;
  • dëshmi për kompensimin e paguar për shërbimin në shumën prej 600 denarë;

Pagesa mund të realizohet në sportelin e Kadastrës me kartelë pagesore në terminalin POS ose me fletë pagesën (formulari PP 50) në bankë ose në postë:

 

Merrni kërkesën (.pdf)

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.